جزئیات بیشتر

فصلنامه تئاتر شماره90

15,000 تومان

فصلنامه علمی ـ پژوهشی تئاتر
شماره نود / پاییز هزار و چهارصد و یک
صاحب امتیاز : انجمن هنرهای نمایشی ایران
مدیرمسئول: دکتر کاظم نظری
سردبیر: دکتر سید مصطفی مختاباد
اعضای هیات تحریریه:
1 .دکتر فرهاد ناظرزاده‌‌‌‌‌‌ کرمانی
(استاد، دانشکده‌‌‌‌‌‌ هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
۲ .دکترسید مصطفی مختاباد
(استاد، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس)
۳ .دکتر محمود عزیزی
(استاد، دانشکده‌‌‌‌‌‌ هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
4 .دکتر فرزان سجودی
(استاد، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر)
5 .دکترمحمدباقر قهرمانی
(دانشیار، دانشکده‌‌‌‌‌‌ هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
6 .دکتر بهروز محمودی‌‌‌‌‌‌ بختیاری
(دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس‌‌‌‌‌‌ هنرهای‌‌‌‌‌‌ زیبا، دانشگاه تهران)
7 .دکتر محمدجعفر یوسفیان ناری
(دانشیار، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس)

بازدیدها: 453

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند