ماهنامه شماره 270و271

25,000 تومان

فهرست:

سخن سردبیر
پیش درآمد
تئاتر ماه
نقـد و تحلیل با ر ویکرد جشـنوارهای
تولیـد جشـنوارهای و اجرای عمومی
دوبـاره جـان گرفتن تئاتر / رضا آشـفته
نگاه ویژه
جشـنوارههای تئاتری و سیاسـت فرهنگی
“ویـژه چهلمین جشـنواره تئاتر فجر ”
رویکردها، گونه ها و مسائل سیاستگذاری
فرهنگی تئاتر در ایران / شـمس الدین خرمی
خدا، خانواده و دولت در چهلمین جشنواره
بینالمللی تئاتر فجر / مهدی کاموس
تئاتر آنالین، نقطه سلب آزادی مخاطب
/ رویا سلیمی
از نسـخۀ نوشـته شـده تا چیزی که میخوانیم
/ عباس اقسـامی
جشـنواره بینالمللـی تئاتـر فجر و
چهل سـالگی / مهسـا بزرگی
گفتوگـو با علی منتظری/ سـازمان تئاتر ،
شهرستانها و دیگر هیچ/ مرجان سمندری
گفتوگـو بـا طاها عبدخدایی/ من تئاتر لاله زار
را بسـتم/ مرجان سمندر ی
گفتوگـو بـا محمود فرهنگ/ مدیری برای همه
فصول/ معصومه سـلمانزاده
گفتوگو با محمد حسـین ناصربخت/ توسـعۀ
امکانات فرهنگی، در راس سیاستهای هنر /
شهال امیدوار
گفتوگـو بـا مهرداد رایانی مخصوص / تئاتر غیر
دولتی، دروازه ورود به دنیای حرفهای/ مریم محبی
گفتوگو با حسـین مسـافر آستانه/ جشن یا
جشنواره مسئله اینست/ سعید محبی
گفتوگـو بـا حمید نیلی / مدیران اجرایی ما با
هنرمندان فاصله گرفته اند/ مریم محبی
گفتگو با امیرحسین حریری / حاشیه، بخشی از
ذات فعالیتهای دانشگاهیست/ مهسا بزرگی
تکنگار ی
“گـزارش تحلیلی تئاتر دهه ی شـصت”
آغـاز ی بر یک پایان / سـعید محبی
انتشـارات و تئاتر
“مرور ی بر نشر قطره و کتابهای
تئاتریاش”
روی صحنه آبی گل سرسبد / رضا آشفته
نشـریات و رسـانههای بینالمللی
مجـات تخصصـی تئاتر جهان / نسـیبه
جمشیدی شاهرودی

بازدیدها: 489

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند