جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 269 و 268

15,000 تومان

ماهنامه نمایش شماره 268 و269

فهرست:

 

• اسـتعاره زدایـی بـه عنوان ویژگـی بارز بوطیقـای دراماتورژی هجوآمیز روسـی قرون نوزدهم و بیسـتم/ الکسـی سـرگوویچ
باکاریـف/ ناصـر بایزیدی
• از دراماتورژی تا تئاتر به عنوان فناوری: مورد تئاتر شرکتی/ تیموتی آدریان رابرت کالرک، ایین منگهام/ علی زیستی
• دو جستار کوتاه در باب دراماتورژی/ حمزه ابراهیمزاده
ّ ِت ِ کار دراماتورژ، زیبایی دراماتورژیست!/ گردآوری و ترجمه: مروارید رمضانی
• عدم شفافی
• راه های توسعه دراماتورژی روسیه در پایان قرن بیستم/ س. س. واسيليوا/ سارا دافعی
• دراماتورژی و تحلیل دراماتورژیک/ برنارد مارتین/ ابراهیم ابراهیمی
• گفتوگو با عبدالرضا فریدزاده/ کشف دقیق پتانسیلها و عناصر و روابط نمایشی دیگرگون/ مرجان سمندری
• مروری کوتاه بر فعالیتهای هنری استاد سید مرتضی هاشمپور
ّد مرتضی هاشمپور و دغدغه هایش/ قاسم ترکان
ّد مرتضی هاشمپور/ سی
• به بهانه نکوداشت استاد سی
• بـه بهانه نکوداشـت سـید مرتضی هاشـمپور/ نمایشنامهنویسـی بـی ادعا با شـگفتیهای بر زبـان نیامده/
مهـدی لزیری
• گفتوگو با سید مرتضی هاشمپور/ تالشی برای رسیدن به نهایت تفکر/ علی زیستی
• تازههای نشر
نگاه ویژه: دراماتورژی
نقد و تحلیل منایشنامه
مقاله
پایان بندی
نکوداشت
کتابگذاری
فـهرست
• نقد نمایش »بیخوابی«/ سرگیجهای میان پریشانی/ غزال غالمیان
• نقد نمایش »آالء«/ زندگی و مرگ در گهواره معلق)بانوج، ننو(/ دکتر محمد رضا روزبهانی
• نگاهی به نمایشنامه لیرشاه/ برگی از باغی بزرگ/ منصور خلج
• درباره ِ ی کتاب »اقتباس نمایشی کمیک از لطایف مّل ّ نصرالد ّ ین«/ یک اثر پژوهشی موفق/ عبدالرضا فریدزاده
• نگاهی به کتاب »گفتاری پیرامون ادبیات دراماتیک«/ کنکاش، تفکر و تحقیق/منصور خلج
• معرفی یک نمایشنامهنویس/ فرانس گریلپارتسر )1791 ـ 1872 / )منصور خلج
• مفهوم شهروند در نزد هومر و فردوسی/ داریوش نصیری، سعید قاسمی
• ارتباط متقابل نقالي يا پردهخواني با نقاشي قهوهخانهای/ كريم خاوري
• تبارشناسی کالودیوس شکسپیر در کالودیوسهای روم باستان/ مزدک پرویز
• سانسور تئاتر/ سمیه یعقوبی
• س مثل سانسور/ مترجم: رکسانا طالبی

بازدیدها: 155

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند