جزئیات بیشتر

ماهنامه شماره 264

فهرست

• ابتدای سخن/ هویت تئاتری و چیستی شناسی و کیستی شناسی/ نصراهلل قادری
8
• به بهانه درگذشت صادق صفایی/ هنرمندی صبور و بیادعا
• لعنت بر این »جهنمدره«/ یادداشتی بر مرگ صادق صفایی/ غالمحسین دولتآبادی
11
12
• »زاهد«ی که من میشناسم!/ نصراهلل قادری
• به بهانه درگذشت حسین زاهدی نامقی/ مرد تنهای تئاتر/ حمید سهیلی
14
• به بهانه درگذشت علی سلیمانی/ هنرمندی متین و خوشرو
15
• بهمناسبت درگذشت زهرا)گلی( ضیغمی، بازیگر پیشکسوت تئاتر کرمان/ ای مرغ بیشکیب!/ یداهلل آقاعباسی
18
21
• به بهانه ی درگذشت مژگان زارع شریفی/ هنرمندی که با کوله باری از درد
23
• یک شاخه میخک/ مژگان زارع شریفی
یادها و یادبودها
25
• یکبار دیگر عمو لطفی، در بازسازی یاد!/ نصراهلل قادری
• گزارشـی از برگزاری سـه دوره مسـابقه نمایشـنامه نویسـی برای کودکان و نوجوانان/ »بادکنک طالیی« در سپهر ادبیات 30
نمایشـی کودک و نوجوان ایران/ مسـعود میرعالیی
نگاه ویژه: تئاتر آئینی و سنتی
36
• روش شناسی پژوهش کیفی در نمایشهای آبینی و سنتی/ دکتر محمود دهقان هراتی
40
• از تئاتر باستان تا اجرای پست مدرن: آیین، واقعیت و بازنمایی/ کریستینا گراماتیکوپولو/ نسیبه جمشیدی شاهرودی 43
• تجدید نظر در آئین و تئاتر در کانتکست پست مدرنیته/ باربارا درونان/ ابراهیم ابراهیمی
• تیاتر فولکلور سنتی: گسترش تاریخی و احیا در فضای قومی عصر معاصر/ آ. ر. ینیکیوا/ سارا دافعی
47
• گونههای سنتی تئاتر: ودی ناتاکامی/ دی. کروشنا/ مجید کیانیان
54
َقم تئاتر هست، این هم یک نوعش/ مرجان سمندریَگفتوگو با دکتر غالمحسین دولت آبادی/ همه ر
58
نقد و تحلیل
61
•نگاهی به نمایشنامه شمشیر داموکلس/ خلق موقعیتهای انسانی/ منصور خلج
•نگاهی به نمایش »شهمیر«/ از سیاه علی نصیریان تا شهمیر بیکاه رودان/ نسیبه جمشیدی شاهرودی
63
مقاله
65
• معرفی یک نمایشنامهنویس/ ویتوریو آلفیهری )1749 ـ 1803 /)منصور خلج
پایان بندی
67
• تئاتر مردمی برای افزایش سطح آگاهی اجتماعی/ تجربهی هند/ جاکوب اسرامپیکال و ریچارد بون/ داوود دانشور 76
• ارتباط تئاتر و مهندسی سیستم: تجربیات یک مهندس سیستم در دوره های تئاتر/ علی زیستی
• نمایـش بـه مثابـه »گفتگـو و کار« در بازپـروری و توانمند سـازی نوجوانان متهم به قتـل کانون اصلاح و تربیت تهران/ اسـماعیل فیروزی
82
• تاثیر عکاسان تئاتر در ثبت رویدادهای تئاتری/ کیارش مسیبی
89
91
• بدن متحول، عبارت نوظهور: اکتساب مهارت در یک تئاتر عروسکی/ هاروکا اوکویی/ مجید کیانیان
99
• غریبهی مطلق: شکسپیر و درام ادغام نافرجام/ آگنس هلر/ کمال محمودی
نکوداشت

114
• مروری بر فعالیتهای هنری عزتاهلل آقایی
• به بهانه نکوداشت استاد/ به پاس رفاقت/ وحید اسالمی
• گفتوگو با استاد / سهم هر استان از دوری جشنواه ها چقدر بوده است؟/ علی زیستی کتابگذاری

8,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند