جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 263

فـهرست 

• ابتدای سخن/ اضطراب اخالقی و جهان خاص تئاتر!/ نصراهلل قادری 3

• در فراق یار/ دربارهی استاد جالل ستاری 11

• »جالل« ما »جمال« تفکر و اندیشه است/ نصراهلل قادری 13

• یادداشتها

• به بهانه درگذشت کورش نبیزاده فرد شیرازی/ میراث ماندگار/ فرهاد ارشاد 14

یادها و یادبودها

• نگاهی شتابزده به قوس زندگی دکتر فرهاد ناظرزادهکرمانی/ نصراهلل قادری18

• گفتوگو با دکتر مهرداد رایانیمخصوص/ روح تئاتر خدشه پیدا کرده است/ مرجان سمندریمعطوف نگاه ویژه: نقد در تئاتر 25

• بحران نقد در تئاتر/ لین گاردنر/ نسیبه جمشیدی شاهرودی 31
• دربارهی مسئلهی مبانی تئوریک نقد تئاتر معاصر/ وادیم ماکسیموف/ ناصر بایزیدی 33

• نقد تئاتر در حال مرگ؟/ جاناتان مندل 37
40
• این تماشاگری است که صحبت میکند: ظهور نقد تئاتر/ لیز میشل و کلود بورکی/ ابراهیم ابراهیمی 45

• نقد تئاتر، عاملی برای آموزش تئاتر و تماشاگر/ دینا والدیمیروونا لیتوینا 48

• نگاهی به سیر نقد در ایران/ صد سال مشق کردن/ احسان زیورعالم 50

• گفتوگو با رامتین شهبازی/ منتقدان هنرمندان شکست خورده هستند؟/ نگین کهن
نقد و تحلیل
•نمایش خالق، تجسم خالق/ سفر نمایشی، گام به گام به سوی تئاتر خالق/ منصور خلج 55

•نقد و تحلیل کتاب »ارگاست در پرسپولیس«/ سیاهی لشگرهای تخت جمشید/ دکتر شهرام خرازیها 62
•برگی از گذشته/ نقد حضوری نمایش: حکایت شهر سنگی/ من میخواستم جوابیهی به تئاتر ابزورد بدهم! مقاله
69
• معرفی یک نمایشنامهنویس/ جان وبستر )1580 ـ قبل از 1634 /)منصور خلج
پایان بندی
71
• خیابان، پیوند بی واسطه با تئاتر/ احمد بیگلریان
• مبانی نقد ریشهیابی اسطورهای متون دراماتیک/ مزدک پرویز
77
• بررسی تطبیقی نقش زن در دو نمایشنامه هملت اثرویلیام شکسپیر و عروسی خون اثرفدریکوگارسیا لورکا/ 86
حسین حق پرست
93
• گفتمانی روانشناسانه در تجربه ای از بازیگری/ جوز سیلوا.ایزابل منانزه.جوزف کویمبرا/ ترانه رحیمی جورابی 97
• انقالب خاموش: تئاتر مجسمه به منزله شیوه ای استعمار زدا/ جی.آدم پرری/ مریم سلطانیان
• گفتوگـو بـا تئاتـر نـان و عروسـک / »باخ هرگـز با فقـدان نوازنـدگان ویولون روبـرو نبود، پـس پیتر هم هرگـز با فقر عروسـکگردان مواجـه نیسـت«/ ایوانا پتچـو/ مجیـد کیانیان
102
نکوداشت
• مروری کوتاه بر فعالیتهای هنری استاد رضا کشانی
110
• به بهانه نکوداشت استاد رضا کشانی/ صادق عاشورپور
112

114 120
• گفتوگو با استاد رضا کشانی/ همچون روح سرگشته در پی هنر/ علی زیستی کتابگذاری
• تازههای انتشارات نمایش

اضطراب اخالقی و جهان خاص

8,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند