جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 244

ابتدای سخن/ «جهان خاص» تئاتر و تلقین!/ نصرالله قادری……………4
توسعه تئاتر در مدار خبر ……………10
مروری برفعالیت های نصرت الله کریمی… ……………12
گـزارش نشسـت تخصصی
حقـوق مـادی و معنـوی مترجـم در تئاتـر ایـران / در بحـث ترجمـه، بـی اخلاقـی تبدیـل بـه قاعـده شـده
اسـت/ سـید جـواد روشـن……………18
نیم نگاه / محبوبه صادقی……………20
گفت و گو:
گفت و گو با دکتر مسعود دلخواه/ تئاتر را به خاطر تئاتر ببینیم نه به خاطر چهره ها/… سعید محبی……………22
نگاه ویژه: تئاتر و فستیوال
«تئاتر و میراث فرهنگی:» با نگاهی به فستیوال تئاتر آوینیون/ صادق سروعلیشاهی……………29
مطالعـه مـوردی یـک رویـداد تئاتـر بـه عنـوان یکـی از عناصـر جـذب گردشـگر/ جمـا گومـز کاسـرو، کارلـوس آنجلیـکا خـارا آلبـا، خاویر
خیمنـز بلتـران و خمه رولـدان نوگـراس / آبتیـن جاویـد……………34
عوامل شکل گیری یک جشنواره تئاتر عالی چیست؟/ سمیه یعقوبی……………39
جشنواره ها، عناصر تئاتری و مراودات ارتباطی/ هنری شون مکر، معین محب علیان ……………40
حکایت کوه و ندای فعل ما/ در باب نسبت جشنواره تئاتر فجر و هنرمندان تئاتر ایران/ مجید کیانیان ……………41
گفتوگو با حسین مسافر آستانه/ نظارت و هدفمندی حلقه مفقوده…/ مرجان سمندری ……………43
نقد تئاتر:
نقد نمایشهرملین دیوانه اسکاندیناوی/ پژوهشی هنری پیرامون فیلسوفی دیوانه/ عبدالرضا فریدزاده……………50
نقد نمایش
بانو آئویی/ جنون را عاجی نیست/ دکتر شهرام خرازی ها ……………54
نقد نمایش
برگشتن/ برنگشتن از مواضع/ سعید محبی ……………58
نقد نمایش
هیچ چیز جدی نیست/ این لحاف چهل تکه بی شکل و شمایل/ رضا آشفته……………60
یادداشتی به مناسبت اجرای نمایش
دست های آلوده/ منصور خلج……………63
برگی از گذشته/ در جنگل/ رضا قاسمی……………65
سیدعلی نصر، کسی که او را پدر تئاتر ایران میخواندند/ پیمان شیخی ……………67
مقاله
معرفی یک نمایشنامه نویس/ دیوید ممت / منصور خلج ……………74
رویکرد واقع گرایانه در پرداخت درام مقاومت و تقابل آن با ویژگیهای درام حماسی/ مهدی نصیری……………77
تئاتر سنتی هند
| موهینیآتام و مانیپوری / آبتین جاوید……………83
چگونه فناوری های دربرگیرنده، انقا ِ بی تئاتری برافروخته اند/ ژیو ِ غنی مسو/ پگاه صمدزاده……………87
نکوداشت
مروری بر فعالیت های هنری عبدالرضا فریدزاده ……………92
یادداشت/ آقاي قلم و ادب وهنر… / سعید تشکری ……………96
یادداشت/
سحرگاه با دانش آموزان/ دکتر محمد رضا روزبهانی……………98
گفت و گو با عبدالرضا فریدزاده/ دوست دارم امضای آخرم را یادگار بگذارم!/ مرجان سمندری ……………100
کتابگذاری : تازه های انتشارات……………114

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند