جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 243

ماهنامه نمایش شماره 242

ابتدای سخن/ حقیقت تئاتر دشوار است!/ نصرالله قادری ……………4
توسعه تئاتر در مدار خبر ……………11
گزارش برگزاری بیست و دومین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر/ جشنواره ای با صداقت و صراحت… ……………14
گزارش برگزاری بیست و ششمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان/ تئاتر، کودک، طبیعت… ……………19
گزارش نشست پژوهشی “رابطه دراماتورژ با عناصر اجرا”/ دراماتورژی بین عشق و نفرت/ سید جواد روشن ……………22
نشسـت »هماندیشـی هنرمنـدان تئاتـر و نماینـدگان مجلـس شـورای اسـامی« برگـزار شـد/ مـوج انتقـادات هنرمنـدان تئاتـر در دیـدار
بـا تعـدادی از نماینـدگان مجلـس……………24
نیم نگاه / محبوبه صادقی ……………30
گفت و گو با استاد سید مهدی شجاعی/ نوشتن “جوهر” من است!/ مرجان سمندری ……………32
گفت و گو با حمیدرضا نعیمی/ گپ و گفتي ميان دو فنجان چاي/ نصرالله قادری ……………35
پیشبرد یک انقلاب کتانی/ رندی جنر/ آبتین جاوید ……………44
گفتوگو با دکتر رحمت امینی/ باید به یکدیگر اعتماد کنیم!!!/ نگین کهن ……………49
نقد تئاتر
نقد نمایش” سه کیلو و 250 گرم “/ خانواده بر لبه ی لغزان قهقرا /عبدالرضا فریدزاده ……………52
نقد نمایش “خاندان چن چی”/ محصولی از استودیو “پارس فیلم”!؟ /دکتر شهرام خرازی ها ……………56
نقد نمایش “جنگنامه غالمان”/مردپوش: بلد پوشی جنسیتی در نمایش/ هومن نجفیان ……………61
یادداشتی بمناسبت اجرای “جمعه کشی”/ منصور خلج ……………67
نمایش” آبراکادابرا”/ دخترهایی که فریاد می زنند/ کاظم ایمان طلب ……………69
برگی از گذشته/ زوال درونی چهره های معصوم/ رضا اعظمی ……………71
محتشم، نامی باشکوه برای تئاتر ایران/ پیمان شیخی ……………73
مقاله
معرفی یک نمایشنامه نویس/ میگل داونامونو/ منصور خلج ……………78
اقتباس؛ بینامتنیت و درام اقتباسی/ ابراهیم ابراهیمی ……………80
تئاتر سنتی هند| کوچیپودی و کاتاکالی/ آبتین جاوید ……………86
هنر نمایش در مسیر جاده ی ابریشم/ منصور خلج ……………90
گفـت و گـو بـا آگوسـتو بـوآل دربـاره تئاتـرO.T و تکنیـک هـای ضدکلیشـه تمریـن/ تئاتـری بـرای تحمـل کـردن زندگـی/ داگلاس ال.پترسـون و مـارك وينبـرگ/ آی سـان نـوروزی ……………93
نکوداشت
مروری کوتاه بر فعالیت های دکتر آبتین گلکار ……………98
ُیادداشت/ کمادعا، پر کار و باسواد/ دکتر غلامحسین دولت آبادی ……………99

گفت و گو با دکتر آبتین گلکار/ در سودای ترجمه…/ مرجان سمندری- دکتر غلامحسین دولت آبادی ……………100
کتاب گذاری : تازه های انتشارات……………114

5,000 تومان

نسخه

نسخه چاپی, نسخه دیجیتال

انتشار کننده

نمایش

نوبت چاپ

نوبت چاپ 1

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند