جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 231

ابتدای سخن/با تئاتر مهربان باشیم!/ نصرالله قادری ……………۳
نیم نگاه / از حواس تا خلق/ محبوبه صادقی ……………۷
گزارش رونمایی فصلنامه تخصصی تئاتر/ فصلنامه نمایش شناخت رونمایی شد/ هومن نجفیان …………..10
گفت و گو:
گفت و گو با رضا صابری/ تماشاگر امروز تشنه کشف و دانستن است/ نوید جعفری …………… 12
نگاه ویژه: 1 .صد سالگی تئاتر کودک و نوجوان در ایران
2 .انقالب مشروطه، کمدی و مولیر
تئاتر کودک و نوجوان ایران، نهال صدساله/ حسین فدایی حسین …………… 16
بنیانهای تئاتر کودک و نوجوان در ایران/ دکتر یدالله وفاداری و حسین فدایی حسین …………… 17
نگاهی تحلیلی به نخستین نمایشنامۀ َ چاپ شده در تاریخ ادبیات نوین نمایشی کودکان ایران: نمایشنامۀ خانم خ ِ زوک یا خود انتخاب رفیق، نوشته
و تصویرگری جبار عسکرزاده )باغچه بان(/ مسعود میرعالیی …………… 29
تئاتر در آموزش و پرورش ایران/ منوچهر اکبرلو …………… 37
نمایش خالق حق همه است/ دکتر یدالله آقاعباسی …………… 44
تحلیل دو اثر از آثار زنده یاد جبار باغچه بان )خانم خزوک و بابابرفی(/ علی خوشگفتار، حبیبه عبدالهی مشکنلو …………… 47
میزگرد صدسالگلي تئاتر كودك و نوجوان/ تئاتر کودک ایران بالغ می شود! …………… 53
تأثیر نمایش کمدی غربی بر شکل دهی و گسترش زمینه های فکری انقالب مشروطه/ دکتر غالمحسین دولت آبادی/ حسنعلی پورمند/ رضا افهمی/
فاطمه جاناحمدی …………… 62
صورت خندان از تئاتر فرنگستان/ مایل بکتاش …………… 69
گفتوگو با دکتر یحیی آذرنوش/ جهان امروز ما حقیقت زندگی را از بین برده!/ نصرالله قادری و غالمحسین دولتآبادی …………… 78
نقد تئاتر:
نقد نمایش” لیرشاه “/ فضیلت های نصفه، شقاوت های کامل/عبدالرضا فریدزاده …………… 86
نقد نمایش”کلفت ها”/ زنانی که با گرگ ها می دوند!/ دکتر شهرام خرازی ها …………… 90
نقد نمايش ” سیزده”/ خودروی پالک سیزده/ امید طاهری …………… 93
نقد نمایش “سندرم استکهلم”/ فضا فضاي جنگ است/ استاد امین فقیري …………… 95
نقد نمایش “میسیسیپی نشسته میمیرد”/ادای دین تئاتر به سینما یا هجویهای بر سینما/ دکتر فرزاد کریمی …………… 97
معرفی نمایشنامه نویس/ جان دیوید لوگان/ فاطمه خسروی …………… 99
برگی از گذشته/ ابراهیم مکی …………… 100
نکوداشت
یادداشت/ مجید جعفری را کمی بیشتر بشناسیم../ سید یونس آبساالن …………… 102
گفت و گو با مجید جعفری/ کار ما بازنشستگی ندارد!/ مرجان سمندری …………… 104
کتابگذاری : تازه های انتشارات …………… 110

5,000 تومان

نسخه

نسخه چاپی, نسخه دیجیتال

انتشار کننده

نمایش

نوبت چاپ

نوبت چاپ 1

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند