جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 219

• ورودیه
3… ابتداى سخن/ هذیان تخیلى و جهان منتقد متوهم!/ نصرالله قادرى
6… در فراق یار… بیوگرافى مجید واحدى زاده
7… اگر سبز رفتى، اگر زرد ماندیم…/ توحید معصومى
9… به یاد مجید واحدى زاده، کارگردان و بازیگر تئاتر/ رنج و سرمستى
تئاتر/ محمد باقر نباتى مقدم
10 … روى خط خبر
13 … الگویى جدید براى تئاتر کشور/ نگاهى به اجراهاى عمومى و …
فعالیت هاى تئاتر مشهد از پاییز 95 تا پاییز 96 / سید جواد اشکذرى
17 … نیم نگاه / محبوبه صادقى/ رضا شمسى
گزارش
20 … اخلاق در بازیگرى
22 … ماهنامه نمایش و سایت ایران تئاتر در بیست و سومین نمایشگاه
بین المللى مطبوعات و خبرگزارى ها/دنیاى مطبوعات/ مرجان سمندرى
24 … گزارش نشست نمایشنامه نویسى تئاتر دفاع مقدس از دیروز تا
امروز/ مرجان سمندرى
گفت و گو
26 … گفت و گو با حامد زحمتکش/ باید براى بچه هاي دهه 90 و 80
سرمایه گذاري کنیم/ نگین کهن
نگاه ویژه : تئاتر کودك و نوجوان
مقاله
در نمایشنامه هاي « تطبیق کودك با قهرمان داستان » 31 … روند
اقتباسى از ادبیات عامیانه/ منوچهر اکبرلو
35 … شرکت تئاتر کودکان که خودجوش شکل گرفته است/ آلکساندر
دیهِل/ معین محب علیان
37 … آموزش به کودك از راه هنر نمایش/ ندا ثابتى
43 … قصه پردازى درنمایشنامه هاى کودك ونوجوان/ حسین فدایى حسین
گف توگو
47 … گفت و گوبا مریم کاظمى/تئاتر کودك هم بى نصیب نمى ماند/نگین کهن
نقد نمایشنامه
50 … مقایسه نمایشنامه و فیلم بانوى زیباى من اثر جرج برنارد شاو/ من
دخترى نجیبى هستم/ نصرالله قادر ى
نقد تئاتر
حکایت دود و کُنده / عبدالرضا فریدزاده /« گالیله » 54 … نقد نمایش
اندر تذکره ى نور/آزاده فخرى /« سهروردى » 56 … نقد نمایش
برجسته سازى جنگ زیر نور ماه / / « شوایک » 59 … نقد نمایش
رضا آشفته
آخرین جرعه این جام تهى را تو بنوش/ /«1978» 63 … نقد نمایش
شهرام خرازى ها
آنانى که رفتند، عشق هایى / « نذار این خواب تعبیر بشه » 66 … نقد نمایش
که ماندند/ جواد روشن
برگى از دفتر تاریخ/ وحید عمرانى / « دولت ضعیفه » 69 … نقد نمایش
مقاله
71 … درام همچون رسانه آموزشى/ بتى جین واگنر/ حسین فدایى
حسین/(بخش دوم)
76 … معرفى تئاتر قرن شانزده پرتغال به همراه بررسى
ویژگى هاى سیاه در تئاتر پرتغال و نمایش هاى سیاه بازى/
صبرى ذکرى/ ژوزه کاموئش
83 … ساختن یک درام از دل بحران اقتصادى/ مایکل بیلینگتون/ فاطمه
صمدزاده
86 … مذاکره اکنون و آنوقت ها در کارگردانى هداگابلر/جان استانیوناس/
معین محب علیان
89 … تئاتر گرجستان برگرفته از ادبیات غنی ایرانی / وارلام نیکولادزه/
سمیه کى ماسى
نکوداشت
92 … بیوگرافى استاد کریم اکبرى مبارکه
93 … یادداشت/یادداشتى براى نازنین مهربان کریم اکبر ىمبارکه/یدالله
وفادارى
94 … گفت و گو با استاد کریم اکبرى مبارکه/ عاشق هاي دیوانه…/ مرجان
سمندرى
کتا بگذارى
101 … تازه هاى نشر
103 … انتهاى سخن/ نقد باید طلایه دار باشد/ مهدى نصیرى

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند