جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 215

• ورودیه
3… منتقد روى صحنه تئاتر/ مهدى نصیرى
4… روى خط خبرها
8… هم نواختى فرصت ها و تعالى مدیریت
12 …نیم نگاه/ محبوبه صادقی
گزارش
15 … گزارش اخلاق در بازیگرى/ تئاتر آئینه شفاف
گفت و گو
17 … گفت و گو با استاد بهروز غریب پور/ خیام، شاعرى که دچار یک
نوع ترور شخصیت شده است!!!/ مرجان سمندرى
22 … گفت و گو با استاد هادى مرزبان/ بوى نجیب نم کاهگل…/ نگین کهن
• نگاه ویژه: برشت
مقاله
27 … نمایشنامه آموزشى: نمونه اى براى تئاتر/ حمید محمدى
35 … متحو ل کردن تئاتر: بازآفرینى دراماتورژ توسط برشت/
برشت، لسینگ و دراماتورژى/ مرى لاکهرست/ نرگس یزدى
42 … نوشته هایى درباره تئاتر/ درباره بازنمایى نمایشنامه هاى آموزشى
1930 )/ برتولت برشت/ حمید محمدى )
45 … آموزش تئاتر، سیاست و جامعه/ برتولت برشت/ حمید محمدى
49 … اثر بیگانه کننده در تئاتر چینى/ برتولت برشت/ حسن شمس
گفت و گو
52 …. گف ت وگو با استاد داوود دانشور/ خوش فکرى راز ماندگارى
برشت/ مرجان سمندرى
• نقد نمایشنامه
58 … هوشیارى زنانه در”افسون معبد سوخته”/ نصرالله قادرى
• نقد تئاتر
63 … نقد نمایش”روال غیرعادى”/ روال عادى!!/ عبدالرضا فریدزاده
65 … نقد نمایش “مفیستو”/ تباهى و سقوط نمایشى و دراماتیک یک
انسان/ حسن پارسایى
67 … نقد نمایش “ماه پیشونى”/ قصه جادو و خیال/ مهدى نصیرى
69 …. نقد نمایش “هفت روز از تیر شصت”/ مستندات قابل بازنمایى/
رضا آشفته
72 … نقد نمایش “ماجراى ساحل سنگى”/ یک نمایش تعلیمى و
پداگوژیک / هومن نجفیان
تولد مى یابد / « سى زوئه » با مرگ در « زیما »تولد مى یابد ” / 73 … در جهان نقد
رضا اعظمى
75 …. در جهان نقد/ تجربه اى موفق در زیباشناسى نمایشى/ استاد
همایون على آبادى
• گفت و گو
76 … گفت و گو با مارك زاخارف/ مدیر تئاتر جوانان/ نمایش هنرمندانه
جهان/ حسن شمس
• در گستره تئاتر جهان: مجارستان (بخش دوم)
79 … تئاتر مجارستان: ماندگار از پس دگرگونى ها/ لسلو ماگاس/
فاطمه صمدزاده
82 … نقد تئاتر در مجارستان/ پیترسافکو/ فاطمه صمدزاده
85 … تئاتر عروسکى بیلا کویر/ فاطمه صمدزاده
87 …معرفى چند جشنواره هنرى در مجارستان/ فاطمه صمدزاده
• نکوداشت
90 … مرورى بر فعالیتهاى هنرى بانو اعظم بروجردى
91 … دلنوشته اى براى تئاتر…
92 … اعظم بروجردى شخصیت مستقل و پرانگیز ه اى دارد/ شهرام کرمى
93 …. گفت وگو با با اعظم بروجردى/ هنوز به مخاطبانم دسترسى
ندارم/ مرجان سمندرى
• کتاب گزاري
100 … معرفى تاز ه هاى کتاب
101 … انتهاى سخن/ تئاتر و دین/ مهدى نصیرى

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند