جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 208

• ورودیه
3… سند توسعه تئاتر براى ثبت در تاریخ!!!/ دکتر رحمت امینى
65 سال از حافظه تاریخ تئاتر ایران خاموش شد …4
6… در فراق یار
9 … روى خط خبرها
12 … نیم نگاه/ محبوبه صادقی
• گزارش
14 … اخلاق در بازیگرى/ تئاتر و پرورش احساسات و اخلاق
16 … گزارش برگزارى همایش آثار برگزیده جشنواره هاى تئاتر استان ها/
فضایى براى تبادل اندیشه…
21 … گزارش برگزارى بیست و سومین جشنواره بین المللى تئاتر کودك
و نوجوان/ جشنواره اى براى همه
• گفت و گو
26 … گفت و گو با حسین مسافر آستانه/ هر لحظه با مسائل تازه اى
روبه رو مى شویم/ مرجان سمندرى
• نگاه ویژه: نقد تئاتر و اینترنت
• مقاله
32 … نقد تئاتر انگلیس: آیا به انتهاى خط رسیده؟/ آلکس سیرز/ آراز
بارسقیان
36 … حرکت پیشرو/ نقد تئاترى آنلاین: (مجله اینترنتى آلمانى نقد
شب)/ استراسلوگت/ سمیه یعقوبى
38 … اقتصاد جدید تخصص تئاتر/ یولیاپوویچى/ فاطمه صمدزاده
41 … نقدى بر پایان نقد: ژانر انتقادى و اینترنت/ ماهالى سولجى- گال/
مهرنوش نصورى
43 … مزایا و مسائل مربوط به نقد اینترنتى تئاتر/ راسل وان/ سمیه
یعقوبى
• گفت و گو
46 … گفت و گو با دکتر حمیدرضا اردلان/ رابطه رادیکال و شقاوت آمیز
میان انسان و تکنولوژى/ مرجان سمندرى
• نقد تئاتر
50 … نقد نمایش ابوبکر محمدى، فاطمه محمدى/ کسب جمعیت در
زلف پریشان/ آزاده فخرى و محمدرضا نوروزى
52 … نقد نمایش ماتریوشکا/ این همه نقش/ رضا آشفته
54 … نقد نمایش فاستوس 2016 / یک پارودى فانتزیک نسبتا
موزیکال و نمایشى/ حسن پارسایى
56 … نقد نمایش معاشر/ برشى غم انگیز از زندگى/ عبدالرضا فریدزاده
58 … نقد نمایش پنج ثانیه برف/ خشونت علیه زنان در میان چنارهاى
دود گرفته تهران/ جواد روشن
60 … نگاهى گذرا به تئاتر در آغاز فصل/ حسن بایرامى
61 … یک واریته روحوضى/ زنده یاد جلال آل احمد
• مقاله
62 … زبان تئاتر/ هلموت هایسن بوتل/ سمیه کى ماسى
65 … رژى فراتر از تئاتر رژى؟ نمایش رژى/ محمدرضا نوروزى
70 … تحلیل متن (بخش هفتم)/ دیمون کلى/ آراز بارسقیان
• در گستره تئاتر جهان: یونان (بخش سوم)
76 … مقدم هاى بر تئاتر معاصر یونان/ رضا شیرمرز
80 … نظرى اجمالى بر تئاتر کودك در یونان
81 … طراحى صحنه در یونان مدرن
• نکوداشت
84 … مرورى بر فعالیت هاى استاد محمدجواد بخش ىزاده/ مى خواهم
سراغى از من بگیرند
85 … شاید به مذاق بعضى ها خوش نیاید/ فرهاد ارشاد
86 …گفت و گو با استاد محمدجواد بخشى زاده/ عشق آسان نمود اول
ولى افتاد مشکل ها/ نگین کهن
• کتاب گزاري
90 … معرفى تازه هاى کتاب
و معضل فقدان تفکر فلسفى!/ « تئاتر کاران » / 91 … انتهاى سخن
نصرالله قادرى

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند