جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 207

• ورودیه
3… ابتداى سخن/ یک رابطه دو طرفه
4… روى خط خبرها
8…نیم نگاه/ محبوبه صادقی
• گزارش
9…. اخلاق در بازیگرى/ اخلاق و روزگار ما در تئاتر
11 … گزارش نشست مدیران هنرهاى نمایشى کشورهاى غرب آسیا/
افق هاى تازه براى تئاتر
23 …. گزارش جلسه نشست عاشورا در آینه هنر/ مریم مقدم
25 …. گزارش حضور ماهنامه نمایش در بیست و دومین نمایشگاه بین
المللى مطبوعات و خبرگزارى ها
27 …. گزارش حضور انتشارات نمایش در دومین نمایشگاه تخصصى
کتا بهاى هنرى
28 …. گزارش برگزارى جشنواره هاى تئاتر استانى در سال 1395 / زهرا
شایان فر
32 … گزارش جشنوار بیست و هشتم جشنواره تئاتر استانى خوزستان/ مریم
مقدم
• گفت و گو
38 … گفت و گو با حسن محمدباقر/ تاریخ، آن قصه را بداند/ مرجان
سمندرى
• نگاه ویژه: بحران اقتصادى در تئاتر
• مقاله
45 …. تئاتر یونان در دوران رکود/ ساواش پاتسالیدیس/ على اکبر طرخان
49 ….. موضوع بر سر بودجه است: تئاتر اسپانیایى در رکود اقتصادى/
نوئلیا هرناندو- رئال/ مهرنوش نصورى
52 …. تئاتر و رکود اقتصادى در ایسلند/ سوین آینارسن/ سمیه یعقوبى
•گفت و گو
54 … گفت و گو با دکتر رحمت امینى/ باید به فرهنگ و هنر توجه کنیم/
نگین کهن
• نقد تئاتر
59 …نقد نمایش زبان کوهستانى، ایمان به خود/ راه رفتن به سبک کبک/
آزاده فخرى
60 … نقد نمایش سردار/ مصائب، مسائل و آسیب ها/ رضا آشفته
62 … نقد نمایش زمستان/ برشى از یک زندگى تلخ و سرد/ حمید
کاکاسلطانى
63 … نقد نمایش نیازمندى ها/ عکس بردارى از موقعیت ها/ عبدالرضا
فریدزاده
چه خبر است؟/ زنده یاد اکبر رادى « ویشى » 65 ….در جهان نقد/ در
72 … کوهستان خدایان نوشته ى ین فیبر یا چطورى فرهنگ را در دوران
تغییر حفظ کنیم؟/ فردى دیکروس/ آراز بارسقیان
• مقاله
74 …. تئاتر: ساخت تجربه/ دان رونن/ فرزانه دوستى
78 … تحلیل متن (بخش ششم)/ دیمون کلى/ آراز بارسقیان
• بین الملل
• گفت و گو
81 … گفت و گو با یاسمینا رضا/ نوشتن، محصور ساختن ناشناخته ها/
راینهارد پالم/ مژگان لطفیان
84 … گفت و گو با دپن سیوارمن/ آینده تئاتر هند و در آمیختن با
رشته هاى دیگر هنرى/ دیپا پونجانى/ مهدى نصیرى
89 … گفت و گو با پل هلر/ تئاتر آپارتمانى و بین المللى: مخاطبان جدید،
فضاهاى جدید/ لیزاتایلررینولد/ مهدى نصیرى
• در گستره تئاتر جهان: یونان (بخش دوم)
93 … یادداشتى بر نقد و نشر در تئاتر یونان/ رضا شیرمرز
94 … گفت و گو با آندرئاس فلوراکیس
96 … نمایشنامه نویسان معاصر یونان
• نکوداشت
100 … مرورى بر فعالیت هاى دکتر حسین فرخى
102 …. به رسم دوستى براى دوست صادق و دوست داشتنى… پرفسور
احمد کامیابى مسک
103 …گفت و گو با دکتر حسین فرخى/ تئاتر بهانه اى بیش نیست/ مرجان
سمندرى
• کتاب گزاري
110 … معرفى تازه هاى کتاب
111 … انتهاى سخن/ آقاى وزیر، تئاتر! تئاتر را فراموش نکنید/
نصرالله قادرى

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند