جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 204

فهرست
وروديه

3……………….. ابتدای سخن/زبان بومی، تئاتر بومی/ محمود طیاری
5…………………………………………………. روی خط خبرها
م نگاه/محبوبه صادقي ي10 ……………………………………………ن
های ……………………………………………… اخاق در بازیگری/ ارزش 12
داقی به انسان تکامل می بخش لاخ
14 ………………… گزارشی از برگزاری یازدهمین جشنواره تئاتر رضوی
گفت و گو
دی/ امرضا خلیل ارجمن لر غ ……………………… گفت و گو با دکت 20
مندری هنرمندان فریب سیاسی ها را می خورند/ مرجان س
از ……………………….. گفت و گو با محسن قصابیان/ حکایت مردی 28
ی روستا/ علیرضا لطفعل
نگاه ويژه: تئاتر و تبلیغات
مقاله
در ……………………………… تاثیر تبلیغات بر محصولات فرهنگی 31
ان جامعه ایرانی/ مژگان لطفی
ع رسانی و تبلیغات در تئاتر/ شهاب الدین حسین پور ا ل35 ………….. اط
41 ………………………… تیلیغات تئاتر در ایران/ محمد بابایی
گفت و گو
ه ……………………. گفت و گو با میاد نیک آبادی/ هنرمندان تن ب 45
مندری هر کاری ندهند!/ مرجان س
دون ………………………………. گفت و گو با فارس باقری/ جامعه ب 51
ری نقد مریض است!/ آزاده فخ
ه ………………………… گفت و گو با حسن جودکی/ هنوز با تئاتر ب 55
نشکل حرفه ای برخورد نمی شود/ نگین که
نقد تئاتر
تراکات / اش د” خروس می خوان ش ” …………………………… نقد نمای 60
د زاده تکنیکی قصه و درام/ عبدالرضا فری
تند، / مس دق” راپورت های شبانه دکتر مص ش ” …………..نقد نمای 62
ری راپورت یا تئاتر؟/ آزاده فخ
ه / دروغ موریانه ای است ک ش” شیش و ب ش ” ………………. نقد نمای 64
فته رشته ی ارتباط را می جود/ رضا آش
ک خوشبختی های کوچک سوس ش ” …………………………….. نقد نمای 66
نصیری / تفسیری اکسپرسیونیستی از ادبیات کابوس/ مهدی دن” ش
ل آل احمد ا ل69 …..در جهان نقد/ دذباره روزنه های آبی/ زنده یاد ج
70 ………………………………….. آن شر با شکوه/ زنده یاد اکبر رادی
ورود ……………………… نقد تند سیاست غربالگری مهاجرین برای 73
امی به اروپا/ ایزابا روتبرگ/ مریم منظمی اس
باب …………………….. هملتی بر اساس ایجاز و روح شعور و اس 75
قیان بازی های کوچولو/ چارلز ایشروود/ آراز بارس
مقاله
76 ……………… تحلیل متن)قسمت سوم(/ دیمون کلی/ آراز بارسقیان
ن الملل يب
در گستره تئاتر جهان: ژاپن
و …………………………… بیان مبهم صورتک های زنانه در تئاتر ن 81
متی ژاپن/ سولماز حش
کوت و ……………………… گفت و گو با اوریزا هیراتا/ تئاتر س 84
یدستاوردهای اوریزا هیراتا/ مانا بوندا/ سمیه کی ماس
نمایشنامه …………………………… چوشینگورا، پرآوازه ترین 87
فردوسی اسیک ژاپن/ دکتر علی لک
گارد ………………………………….. وقتی تئاتر سنتی به تئاتر آوان 92
قتبدیل شد/ ریوجان/ بابک محق
نكوداشت
رج …………………………… مروری بر فعالیت های هنری استاد ای 95
وری راد/ بیش از نیم قرن صب
97 ……………………………. استاد ایرج راد/ هادی مرزبان
ا …………………………….. گفت و گو با استاد ایرج راد/ حرفه م 98
مندری شغل نیست/ مرجان س
كتاب گزاري
103 ………………………………….. معرفی تازه های کتاب نمایش
ر و ………………………….. انتهای سخن/ مسئله این است: تئات 105
ردبیر چگونگی تبلیغات تئاتری!/س

5,000 تومان

بازدیدها: 78

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند