جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 188

3… ابتداى سخن/ ارديبهشت تئاتر ايران/ دكتر محمدحسين ناصر بخت
وروديه
4… پيام روز جهانى تئاتر/ تئاتر و حقيقت/ كريستوف وارليكوفسكى
5… پيام استاد بهروز غريب پور به يونيما
6… مهمترين رويدادهاى فروردين ماه
9… روي صحنه تئاتر ايران زمين/ در سال نهاى تئاتر چه م ىگذرد؟
15 … نيم نگاه/ محبوبه صادقي
17 … مخاطبان و ماهنامه نمايش/ شيرين رضائيان
ديدار ياران
19 … گفتگو با استاد بهزاد عشقى/ تئاتر و واهم ههاى بشرى
در گستره تئاتر ايران: اصفهان
24 … تئاتر امروز اصفهان/ هوشنگ جمشيديان
نگاه ويژه: نمايشنام هنويسى در ايران
مقاله
27 … يك ياداشت در باب آغاز نمايشنام هنويسى در ايران/ نمايش و
نمايشنام هنويسى در ايران/ مژگان لطفيان
28 … نگاهى به شيو ههاى پايا نبندى در نمايشنام هنويسى ايران/ تعليق پايان،
الغاى حتميت/ مجيد كيانيان
31 … ادبيات نمايشى(بخش دوم)/ دكتر صابرامامى
36 … يادداشتى پيرامون نمايشنام هنويسى در ايران/ زبان راز و رمز/ رفيق
نصرتى
گفتگو
38 … گفتگو با رضا صابرى/ موج بلاتكليف و تحصيل كرده و جوان تئاتر
معضل تاز هاى نيست/ نگين كهن
41 … گفتگو با حميدرضا نعيمى/ اين تئاتر شريف است زيرا بر پاهاى خود
ايستاده است/ مرجان سمندرى
45 … گفتگو با هواس پلوك/ نمايشنامه، مهجورترين گون هى ادبى!/ مرواريد
رمضانى
ميزگرد
48 … ميزگرد نمايشنام هنويسى در ايران(بخش اول)/ نمايشنامه نويسى در
ايران، سرماي هى سرگردان/ اردوان زينى سوق
چهارسو
55 … چرخ بازيگر از اين بازيچه ها بسيار دارد/ اصغر همت
دراماتورژي
57 … نقد دراماتيكى / اشاعه « تيستو، سبز انگشتى »/نوشته موريس دروئون؛

صلح و دوستى/ دكتر بهرام جلالي پور
تحليل نمايشنامه
60 … نقد و بررسى نمايشنامه « پليكان »  / اثر آگوست استريندبرگ؛/ یک موقعيت ايستگاهى/ حسن پارسايى

مقاله آزاد
64 … بررسى طراحى صحنه تئاتر معاصر با رويكردى به فانتزى در آثار
رابرت ويلسون/ سارا نورى
69 … نقد روان شناسانه شخصيتدستفروش از منظر آراى يونگ در نمايشنامه مرگ « ويلى لومان » / بابك معمارى
نقد تئاتر
74 …. نقد نمايش ”يك صبح ناگهان“/ و ناگهان هندوانه/ آراز بارسقيان
بين الملل
79 … در فضاي مجازي/ تماشاى رباعيات خيام بر صحنه تئاتر لندن/ دلارام
احمدي
81 … معرفي كتاب،نشريات و جشنواره ها/ تاز ههاى بين الملل
در گستره تئاتر جهان:ژاپن
در دهه هاى 1960 « كودومو گكيجو » 83 … كن شگرايى شهروندى و جنبش
و 70 ژاپن/ دگرانديشى آرام/ميشل سولبرگ/ ترجمه سيد حسين فدايى
حسين
89 … خشونت روى صحنه تئاتر امروز ژاپن/ مانابو نودا
93 … نماي شهاى بومى ايران و ژاپن در دورنمايى تطبيقى/ مونا ميرى و
مهرنوش گودرزى
99 … نمايش در ژاپن/ شهرام اميدوار
101 … دو شيوه سنتى اجراى نمايش عروسكى ژاپن/ كابوكى يك مفهوم
كلامى/ محمد بابايى
102 … گفتگو با سيجى كاساى/تئاتر سنتى ژاپن و اشترا كگذارى فرهنگ
ژاپنى با جهان افراد پشت صحنه/ مريم منظمى اسلامى
نكوداشت
104 … مرورى كوتاه بر زندگى فعالي تهاى هنرى استاد اميررضا وزيري،
هنرمند تئاتر و سينما
106 …گفتگو با استاد اميررضا وزيرى/ دوست نداشتم با يك دست چند
هندوانه بردارم/ عليرضا لطفعلى
كتاب گزاري
110 … انتشارات سروش
111 … انتهاي سخن/ بدين زور و زر دنيا چو بى عقلان مشو غره!

 

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند