جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 171

فهرست

3…سخن بزرگان درباره تئاتر
4…ابتداي سخن / در طريقت ما كافرى است رنجيدن !
اخبار
6….رويدادهاي آبان ماه/ شيرين رضائيان
8…در فضاي مجازي/ دلارام احمدي
10 … رويداد شهرستان/ محبوبه صادقي
12 …معرفي كتاب، نشريات و جشنواره ها/ دلارام احمدي
14 …مخاطبان و ماهنامه نمايش/ مرواريد رمضاني
گزارش
16 …گزارش اجراهاي سالن هاي تئاتر تهران در مهر/تئاتر در پايتخت/ عليرضا
لطفعلي
19 …تئاتر روي صحنه شهرستان ها
21 …گزارش بيستمين جشنواره بين المللي تئاتر كودك و نوجوان/جشنواره
بيستم هم به كار خود پايان داد
ديدار ياران
23 …گفتگو با محمدطه عبدخدايي/ شاگرد رهبر بوده ام/ مرجان سمندري
معطوف
گفتگوي ويژه
27 … گفتگو با بهنام تشكر/بازيگري تجربه ي زندگي كردن است/ بهرام تشكر
در گستره تئاتر ايران: استان كردستان(بخش اول)
30 …نمايش در كردستان/ مقدمه اي بر چهاردهه ي آغازين/دكتر قطب الدين
صادقي
35 … شكل و نمود تعزيه در نمايش كردستان/ محمد زارع زاده
37 …گفتگو با قباد ميمنت آبادي/ تئاتر و زايش فرهنگ
39 … گفتگو با كوروش احمدي/ رويش جشنواره همچون قارچ سمي در
سرزمين كردستان!
42 …ملاحظاتي درباره تئاتر كردي در استان كردستان/ ناصح كامكاري
نگاه ويژه: تئاتر عاشورايي
45 …نمايش عاشورايي در هندوستان با نگاه به ساختار اجراي اين گونه آثار
در نمايش هاي آييني/ دكتر افشين عموزاده ليچايي و عرفان پهلواني
47 …نقش ها و نگاره ها در تئاتر عاشورايي/ ولي الله شالي
51 …تحريف و خرافه در مسئله عاشورا/ دكتر سيد يحيي يثربي
گفتگو
53 …گفتگو با حسين فدايي حسين/ نبود مديريت متمركز و برنامه ريزي مستمر
57 …گفتگو با هادي حوري/ سهم مخاطب در مشاركت فعال
59 … گفتگو با بهروز غريب پور/ هر خيالي كو كند در دل وطن روز محشر
صورتي خواهد شدن/ عرفان پهلواني
61 … گفتگو با انوشيروان ارجمند/ اين دروغ ها كه مي گوييد، راست است؟!
/مرواريد رمضاني
63 …ميزگرد تئاتر عاشورايي/ تئاتر عاشورايي چيست؟!/ عرفان پهلواني
نقد نمايش
66 …نقد نمايش صداي يك دست/زهري كه مي تواند درمانگر جراحت باشد/
هومن نجفيان
68 …نقد نمايش ناتمام/ تكرار براي تقويت كمدي/ عرفان پهلواني
70 … نقد نمايش شيش و هشت/عشق و مرگ/ رضا آشفته
72 … نقد نمايش عروسك هاي سكوت/ رسوخ در روح تماشاگر بدون رسوب
در ذه ن/ مهدي نصيري
نقد و تحليل كتاب
74 …نقد و بررسي نمايشنامه راديو گلف اثر آگوست ويلسن / تاكيد بر انسجام
موضوع و ساختار/ حسن پارسايي
آموزش
77 …گفتمان تئاتر تعليمي(بخش هشتم)/ توني جكسون/ حسين فدايي حسين
81 …لباس در آثار نمايشي علي رفيعي/ گلناز گلشن
نكوداشت
83 …زندگي نوشت حسن قرايي/ سرايش مهرباني مهربان ها
84 …گر تن زنم، خامش كنم، ترسم كه فرمان بشكنم!/ نصرالله قادري
85 …گفتگو با حسن قرايي/ هيچ چيزي جز خدمت به تئاتر و تئاتري ها براي
من مهم نبود
89 … كتاب گذاري
90 …انتهاي سخن/ اگر با خود بسر برديم و نشكستيم پيمان را!
91 …تبريك و تسليت
94 .. چكيده انگليسي

 

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند