جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 146

فهرست

تدای سخن …………………………………………………………………………… 3
تولدها و پروازها ……………………………………………………………………….. 4
اخبار
اخبار تئاتر ایران و جهان / مریم ادیبی ………………………………………. 5
در فضای مجازی / رویا پارکی …………………………………………………. 8
اخبار ویژه / محبوبه صادقی ……………………………………………………. 10
معرفی نشریات، کتاب و جشنوار ههای خارجی / آرزو رحمتی …… 12
گزارش
وقای عنگاری یکن مایش )پروازب رفراز آشیانه فاخته( / سعید محبی……… 14
مردم و تئاتر )قسمت دوم( / هادی مشهدی …………………………… 18
گزارش تمرین با مرثیه باد بخوان / محبوبه صادقی ……………….. 21
گف توگو
سعید اسدی / تالار مولوی بعدا ز پشت سر گذاشتن دور هی انتقال. … 22
فرهاد ارشاد / تلاشی برای معرفی نمایش ایران ……………………… 25
جان لائورس / هنر همیشه میان صفحات تاریخ گرفتار م یشود. …. 26
پرونده کی نمایش: بهار و آدم برفی
بخشی از نمایشنامه ……………………………………………………………….. 30
زندگ ینوشت ناصح کامکاری / کارگردان ……………………………….. 31
دس تنوشته کارگردان ……………………………………………………………. 32
گزارش تمرین نمایش …………………………………………………………… 33
گف تگو با ناصح کامکاری / کارگردان ……………………………………. 34
گف توگو با کورش سلیمان / بازیگر ………………………………………. 36
گف توگو با کاظم هژیرآزاد / بازیگر …………………………………………. 37
گف توگو با شیدا خلیق / بازیگر ………………………………………………. 38
گف توگو با آناهیتا اقبا لنژاد / بازیگر ………………………………………… 39
گف توگو با هومن یکائی / بازیگر ……………………………………………. 40
گف توگو با اصغر وفایی / آهنگساز …………………………………………. 41
در گستره تئاتر ایران / گیلان
تاریخ تئاتر گیلان از دیرباز تاکنون ………………………………………….. 43
گذری بر تئاتر شهرستان رشت / رضا میرمعنوی …………………….. 46
ارمنیان و تئاتر رشت / ایساک یونانسیان …………………………………. 48
گف توگو با محمدحسین صمصام …………………………………………… 52
گف توگو با عل ی حاج علی عسگری ……………………………………….. 53
میزگرد آسی بشناسی تئاتر استان گیلان ………………………………… 55
یاد یاران / یادبود احمد بدرطالعی ……………………………………………. 59
مقاله
تطور اصول و مفاهیم نشان هشناسی زبان / گفتار در درام دفاع مقدس
/ نصرالله قادری )بخش دوم( …………………………………………………. 60
نگاه ویژه / نقد تئاتر
ارتباط میان اجرا و نقد / یون چئول یکم / ترجمه آرزو رحمتی ….. 64
تاریخچه نقد در بریتانیا / یان هربرت / ترجمه سپهر صادقی …… 68
دفاعی های برای هنرمندان تئاتر /کالینا استفانو ………………………….. 69
گف توگو
مهرداد رایانی مخصوص / نقد تئاتر ما مثل تئاتر ماست ………….. 72
صمد چین یفروشان / منتقدانا مروز خام دس تترا ز دیروز هستند. …. 76
منوچهر اکبرلو / نقد بازتاب جها نبینی است …………………………… 79
میزگرد / تئاتر بدون نقد معنا ندارد …………………………………………… 81
نقد نمایش
نقد نمایش دایی وانیا / رضا آشفته ………………………………………….. 85
نقد نمایش بعضی وق تها خوبه که آدم… / صمد چین یفروشان .. 86
نقد نمایش شهر آشوب / سعید محبی ……………………………………. 88
نقد نمایش در بیشه / هومن نجفیان ………………………………………. 90
نقد و تحلیل کتاب
نمایش در زندان / حسن پارسایی …………………………………………… 91
کتا بگذاری / معرفی کتا بهای انتشارات امیرکبیر …………………. 93
پاسداشت: محمد بهرامی
زندگ ینوشت محمد بهرامی …………………………………………………… 94
گف توگو با محمد بهرامی ………………………………………………………. 95
کار کیاتور ………………………………………………………………………………. 97
انتهای سخن ………………………………………………………………………… 98
بخش انگلیسی …………………………………………………………………… 100

 

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند