جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 145

فهرست

ابتدای سخن ………………………………………………………………. 3
تولدها و پروازها …………………………………………………………… 4
اخبار
اخبار تئاتر ایران و جهان / مریم ادیبی …………………………….. 6
در فضای مجازی / رویا پارکی ………………………………………. 8
اخبار ویژه / محبوبه صادقی ………………………………………… 10
معرفی نشریات و جشنواره های خارجی / آرزو رحمتی ………. 12
گزارش
مردم و تئاتر ………………………………………………………………. 14
وقایع نگاری یک نمایش(شگرد آخر)…………………………… 18
گزارش تمرین نمایش «زمستان66………………………….. » 20
گف توگو
معاون ا مور هنری / دولت کارفرمای تئاتر نیست حامی تئاترا ست! …. 22
ایرج راد / تا اجرایی شدن چقدر راه باقی مانده؟ ……………… 28
پروانه معصومی / زندگی میک‌نم ………………………………….. 30
جان لائورس / هنر همیشه میان صفحات تاریخ… …………. 32
پرونده کی نمایش: بعضی وق تها خوبه آدم چشماشو ببنده!
بخشی از نمایشنامه ……………………………………………………. 36
زندگی نوشت سیاوش طهمورث / کارگردان …………………….. 37
دس تنوشته کارگردان …………………………………………………. 38
گزارش پشت صحنه و تمرین ……………………………………… 39
گف توگو با سیاوش طهمورث / کارگردان ……………………….. 40
گفت وگو با سیامک صفری / بازیگر ……………………………… 42
گفت گو با رحیم نوروزی / بازیگر ………………………………….. 43
گفت وگو با نسیم ادبی / بازیگر …………………………………….. 44
گف توگو با آناهیتا همتی / بازیگر …………………………………. 45
گفت وگو با نیما رئیسی / بازیگر ……………………………………. 46
در گستره تئاتر ایران / اردبیل
از سرزمین خواب های سفید ………………………………………… 47
تئاتر اردبیل از آغاز تا سال 1357 …………………………………. 48
میزگرد / محمدباقر نباتی مقدم …………………………………….. 50
هنر نمایش در شهری پنجاه ساله ………………………………… 54
نمای شهای گروه بابک… / محمدباقر نبات یمقدم ……………. 56
تاریخ بیست ساله گروه تئاتر بابک اردبیل ……………………….. 58
مروری بر جشنوار ههای تئاتر استان اردبیل / حمید رستمی … 61
حلقه مفقوده تئاتر ایران / توحید معصومی ……………………….. 62
حرف های شدن تئاتر اردبیل نیازمند همکاری همگانی ……….. 63
یادی از مرحوم مهندس داود جلایی …………………………….. 66
نگاه ویژه / تئاتر دفاع مقدس
مقاله
تقلید اصول و مفاهیم نشانه شناختی «زبان / گفتار » در درام
دفاع مقدس / نصرالله قادری )بخش نخست( ………………… 68
تأملی بر خرمشهر… / بهزاد صدیقی ……………………………… 72
آسی بشناسی عنصر «قصه و داستان »… / ایرج افشار یاصل ….. 76
آسیب شناسی تئاتر دفاع مقدس… / سپهر صادقی …………….. 79
گف توگو
مهرداد رایانی مخصوص / نیازمند نگاه تروی جدهنده… ………. 83
آرش عباسی / هنرمندان شرمنده از تئاتر دفاع مقدس …….. 85
کوروش زارعی / مدیران و هنرمندان مسئولند ………………. 87
میزگرد / همه باید در سیاستگذای سهیم باشند! …………….. 88
نقد تئاتر
نقد نمایش «آقای اشمیت یکه؟ » / بهزاد صدیقی …………… 92
نقد نمایش «آذرمیدخت » / رضا آشفته …………………………. 94
نقد نمایش «آی کچلا » / امیرحسین سیادت ………………….. 96
نقد نمایش «هفت کوتوله و سفیدبرفی » / مهدی نصیری … 98
نقد و تحلیل کتاب
رونمایی از واقعی تهای پنهان / حسن پارسایی ………………… 99
مقاله
جر یان نقد تئاتر و تأثیرپذیری آن از اجرا / پاتریس پاوی /
ترجمه آی سان نوروزی …………………………………………….. 101
گروتسک و آینده ما / جیمز لوتر آدامز / ترجمه آتوسا راستی ….
103………………………………………………………………………………
روایت و روایتگری در ادبیات داستانی و ادبیات دراماتیک /
مهدی نصیری ………………………………………………………… 105
فرهنگستان / دایره المعارف ……………………………………….. 109
کتاب گذاری / معرفی کتا بهای انتشارات نمایش ……… 110
نامه خوانندگان ………………………………………………………… 111
کار کیاتور ……………………………………………………………….. 112
انتهای سخن ………………………………………………………….. 113
بخش انگلیسی ………………………………………………………..

 

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند