جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 144

فهرست

ابتدای سخن / سردبیر ……………. 3
تولدها و پروازها ………………………. 5
اخبار
اخبار تئاتر ایران و جهان / مریم ادیبی ……………………………. 7
در فضای مجازی ………………………………………………………. 10
اخبار ویژه …………………………………………………………………. 12
معرفی نشریات، کتب و جشنوار ههای خارجی / آرزو رحمتی ……. 14
گزارش
مردم و تئاتر ……………………………………………………………… 16
گزارش تمرین نمایش «آقای اشمیت یکه؟ 19 …………………. »
گزارشی از عیادت «ایرج صغیری » در بوشهر ………………… 20
به دنبال سیمرغ / وقایع نگاری نمایش خانات ………………… 21
پانزدهمین جشنواره بی نالمللی نمای شهای آ یینی و سنتی /
سپهر صادقی ……………………………………………………………. 26
گف توگو
حسین مسافرآستانه / تثبیت اسامی حسن است نه عیب ….. 32
سیدصادق موسوی / تئاتر یک پازل است ……………………… 34
رحمت امینی / یک مویز و چهل قلندر ………………………….. 36
سیاوش طهمورث / جمعیت یا تماشاگر تئاتر …………………. 38
جیانا کاربوناری / نسل جدید رومانی… / آی سان نوروزی … 40
قط بالدین صادقی / این یعنی مرگ تئاتر / مژگان معطوفی ……. 42
پرونده کی نمایش:
«م یخواهم میوسوو را ملاقات کنم »
بخشی از نمایشنامه …………………………………………………… 44
زندگ ینوشت محمود عزیزی / کارگردان ………………………. 45
یادداشت کارگردان ……………………………………………………. 46
گزارش پشت صحنه و تمرین نمایش …………………………… 47
نقد نمایش / امید بی نیاز …………………………………………….. 48
گف توگو با محمود عزیزی / کارگردان …………………………. 50
گفت وگو با مهوش افشارپناه / بازیگر ……………………………. 52
گف توگو با مسعود دلخواه / بازیگر ……………………………….. 53
گف توگو با خسرو شهراز / بازیگر …………………………………. 54
گف توگو با فروغ قجابگلو / بازیگر ……………………………….. 55
گف توگو با مهشاد مخبری / بازیگر ……………………………… 56
گف توگو با داریوش موفق / بازیگر ………………………………. 57
گف توگو با سیامک احصایی / طراح صحنه …………………… 58
گفت وگو با گلناز گلشن / طراح لباس …………………………… 59
گف توگو با محمدرضا جدیدی / موسیقی ……………………… 60
در گستره تئاتر ایران )کرمانشاه / بخش دوم(
کوه بیستون، عشق شیرین، مرگ فرهاد ……………………….. 61
گزارش پرونده تئاتر کرمانشاه / سعید نوروزی ……………….. 62
تاریخچه تئاتر کرمانشاه )از آغاز تا پایان سال 1382 ( ……… 64
درام نویسان تئاتر استان کرمانشاه / علی زیستی …………….. 70
پرونده تئاتر شهرستان هرسین / نعمت الله امری مرام ………. 74
تاریخچه تئاتر شهرستان اسلا مآباد غرب / رسول نادری …. 76
میزگرد آسیب شناسی تئاتر کرمانشاه / رحمان هوشیاری …. 78
مصاحبه با خسرو امیری / سیمین نوروزی، سعید نوروزی … 81
نگاهی به حضور گرو ههای تئاتر کرمانشاهی در برخی از
جشنوار ههای سراسری / علی زیستی …………………………… 84
گزارش فعالی تهای انجمن هنرهای نمایشی استان کرمانشاه
در سال 89 / ابراهیم مطیعی ……………………………………….. 86
نیم نگاهی به تاریخچه تئاتر کودک و نوجوان در استان
کرمانشاه / محمد حبیبیان ………………………………………….. 88
نگاه ویژه / آ یین های نمایشی ماه رمضان
مقاله
بیدارکردن در سحر / میترا خواجه ئیان ………………………….. 91
بوشهر و آ یی نهای رمضانی / اشرف سلطانی نیا ………………. 95
آ یین نمایشی د مدم سحری / محمد مظفری …………………. 98
ترنابازی و ضرورت حفظ… / محمود استادمحمد ………….. 102
گف توگو
ترنابازی یک دانشگاه است / مرشد ولی الله ترابی ………… 106
رمز و راز نهفته در … / مرشد محسن میرزاعلی ……………. 107
نقالی نفس های آخر… / مرشد سیدمصطفی سعیدی …….. 108
آ یین تئاتر نیست / / اردشیر صالح پور ………………………….. 109
آ یین های ما رو به فراموشی اند / علی نجات الهی ………….. 110
میزگرد / ماه رمضان، ماه شادی است و ……………………… 111
نقد نمایش
«روز سرباز » / روز سرباز / رضا آشفته ………………………… 115
شازده ای که کلاغ شد / خرد هخانم / سعید محبی ………… 116
سفر به سرزمین عشایر / ما ه تی تی / هومن نجفیان …….. 118
ت کگویی یک فیلسوف… / شاهزاده اندوه / سپهر صادقی … 119
نقد و تحلیل کتاب
یک جنایت و حلقه گمشده / صداهای درهم / رضا آشفته … 120
وانمود هسازی و… / بالماسکه دزدان / حسن پارسایی ……. 122
مقاله
تئاتر سوم / تأملی بر یک گونه از تئاتر ناپیدا / دکتر مهرداد
رایان یمخصوص )بخش دوم( ……………………………………. 124
خوانشی معاصر از کلیله و دمنه / علی تحصیلی ………….. 128
بررسی آثار پیتر بروک و… / متین حسنی پور ……………….. 132
یک نمایش و یک… / ماریا هلنا سردیو / آرش شفاعی …. 134
فرهنگستان / دایر هالمعارف / علی طرخان ………………….. 136
کتاب گذاری
معرفی کتا بهای نشر چشمه / مرجان سمندر یمعطوف .. 137
پاسداشت / محمدرضا زندی
زندگی نوشت محمدرضا زندی …………………………………… 139
گف توگو با محمدرضا زندی / سعید نوروزی، سیمین نوروزی ..
140 ………………………………………………………………………………
نامه خوانندگان ……………………………………………………….. 143
کار کیاتور ……………………………………………………………….. 144
انتهای سخن ………………………………………………………….. 145
بخش انگلیسی ………………………………………………………..

 

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند