جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 142

فهرست

ابتدای سخن / سردبیر ……………………………………………. 3
ماهنامه نمایش از منظر مخاطب……………………………………. 5
تولدها و پروازها …………………………………………………………. 9
مناسب تهای مهم تیرماه ……………………………………………. 10
اخبار
اخبار تئاتر ایران و جهان / مریم ادیبی …………………………. 12
در فضای مجازی …………………………………………………….. 14
اخبار ویژه ……………………………………………………………….. 16
معرفی نشریات و کتا بهای خارجی / فاطمه مدنی ……….. 18
پرونده کی نمایش: بلوط های تلخ
بخشی از نمایشنامه بلو طهای تلخ ………………………………. 21
گزارش پیش از اجرا ………………………………………………….. 22
زندگ ینوشت شهرام کرمی ………………………………………… 23
دس تخط شهرام کرمی ……………………………………………… 24
نگاهی به نمایش بلوط های تلخ / رضا آشفته ……………….. 25
گف توگو
گف توگو با شهرام کرمی …………………………………………… 27
گف توگو با رویا افشار ………………………………………………… 28
گفت وگو با حمیدرضا نعیمی ………………………………………. 29
گف توگو با سیروس همتی ………………………………………… 30
گف توگو با مهدی صباغی …………………………………………. 31
گف توگو با آیدا صادقی ……………………………………………… 32
گفت وگو با مجید تفرشی …………………………………………… 33
گفت وگو با سیاوش لطفی ………………………………………….. 34
گف توگو با سعید حسنلو …………………………………………….. 35
گف توگو با رضا حیدری …………………………………………….. 36
در گستره تئاتر ایران مازندران
پوپکی که از دل مه و یک بغل مروارید! ………………………. 37
بررسی موانع توسع هی تئاتر مازندران / محمد منصوری …. 38
تعزیه، اپرای مذهبی / جواد بیژنی راد …………………………… 40
گفت وگو با حسین کلامی ………………………………………….. 43
میزگرد گروه تئاتر مهر ………………………………………………. 44
میزگرد تخصصی تئاتر مازندران …………………………………. 46
گف توگو با محمدرضا اسحاقی …………………………………… 49
نگاه ویژه نمایش آ یینی و سنتی
مقاله
داستان گویی نمایشگرانه… / دکتر احمد جولایی …………… 51
بررسی تطبیقی «رستم و سهراب »…/ ایران لک …………… 56
لزوم گردآوری، بررسی، تدوین و… / علیرضا میرشکاری … 60
دانش، نیرنگ، نمایش / هوشنگ جاوید ………………………. 62
میزگرد
نمای شهای آیینی سنتی: ثروتی ماندگار ………………………. 64
گف توگو
«ج یجی ب یجی » در… / گف تگو با مهدی فقیه …………….. 67
کارگردان باید… / گف توگو با محمدجواد بخشی زاده ……… 68
ویژگ یهای تعزیه در دشتسان / گف تگو با حسن فخاری .. 70
نمایش سنتی در… / گف توگو با حیدر مظفری ………………. 71
نقد نمایش
ب یخداحافظی نرو / سعید محبی …………………………………. 73
معرفت شناسی انسانی / مهدی نصیری ……………………….. 74
غیبت درا منویس / هومن نجفیان ……………………………….. 76
معرفی کتاب
کتاب گذاری / مرجان سمندر یمعطوف ……………………….. 78
نقد و تحلیل کتاب
رازی در میان است …………………………………………………… 79
فرهنگستان / دایره المعارف / عل یاکبر طرخان ……………… 81
مقاله
انحرافات پست مدرنیسم / مهرداد رایان یمخصوص ……….. 83
تئاتر مردمی ترکیه / پروفسور متین آند / فرزاد تق یلر …….. 89
تعریف تئاتر پس تمدرن / می لی یا مومو / فریده عل یزاده …….. 97
گزارش
مراسم اختتامیه اردیبهشت تئاتر ایران …………………………. 99
تئاتر دانشجویی، جسارت و آرزوها …………………………….. 100
نمایشی از جنس شن ………………………………………………. 103
گف توگو
من همواره تئاتری هستم / گف توگو با ماهایا پطروسیان ……. 104
رزمنده قدیس نیست / گف توگو با علیرضا حنیفی ……….. 106
پاسداشت / حسین کلامی …………………………………… 108
تماشاخانه
تکیه دولت بزر گترین تماشاخانه ایران ……………………… 109
نگاهی به وضعیت کاف ههای هنری تهران ………………….. 112
کار کیاتور ………………………………………………………………. 114
انتهای سخن …………………………………………………………. 115
بخش انگلیسی ……………………………………………………….117

 

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند