جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 140

فهرست

ابتدای سخن / سردبیر …………………………………………… 3
پیام روزجهانی تئاتر / جس کیا کاوا ……………………………….. 5
تولدها، پروازهای بی بازگشت در بهار ……………………………. 6
نوروز شما چگونه گذشت ……………………………………………. 9
اخبار
اخبار تئاتر ایران و جهان / مریم ادیبی ………………………. 12
اخبار ویژه / محبوبه صادقی ……………………………………… 14
در فضای مجازی / رویا پارکی …………………………………. 16
معرفی نشریات و جشنوار ههای خارجی / فاطمه مدنی …. 18
گزارش
رپرتوار نمایش )زمین و چرخ( / محبوبه صادقی ………….. 20
گزارش نخستین گردهمایی مدیران کل …………………….. 21
پرونده کی نمایش: فاوست
بخشی از نمایشنامه «فاوست 24 ………………………………….. »
گزارشی در چهار پرده ………………………………………………. 25
زندگی نوشت حمیدرضا نعیمی ………………………………….. 26
گف توگو با حمیدرضا نعیمی ……………………………………… 28
باز یهای رنگارنگ ………………………………………………….. 31
واگنر کیی از شخصی تهای خوشمزه …………………………. 32
اجرایی برنام هریزی شده …………………………………………… 33
حرفی که انتظار ما از یک تئاتر خوب است ………………… 34
پی شدرآمدی در شناخت گوته و فاوست او / رضا نجفی . 35
گزارش ویژه
کشتی پهلو شکسته …………………………………………………. 39
بهشت روی اقیانوس ……………………………………………….. 40
نگاه ویژه / سینما تئاتر
مقاله
تئاتر و سینما زا یید هی یک زهدانند / بهروز غری بپور ….. 42
بازیگری در سینما و تئاتر / حسین فرخی …………………… 44
بکت در فیلم / گابریلا بورخس …………………………………. 48
مونتاژ در تئاتر و سینما / آتوسا راستی ………………………… 50
نظام نشان ههای تئاتر و سینما / رحیم عبدالرحی مزاده ……. 52
ایبسن بر پرده سینما / ویگدیس لیان ………………………… 53
مقدم های بر فیلم شناسی ایبسن / ساناز بیان ……………….. 54
میزگرد
سینما و تئاتر در رقابت با کیدیگر ……………………………… 58
گف توگو
ما خودباختگی را تقویت میک‌نیم / محبوبه صادقی ……… 62
تله تئاتر خدمت بزرگی است به تئاتر کشور ………………… 63
گف توگوی پارتیزانی با علیرضا خمسه ……………………….. 64
بازیگر آقای صحنه / رویا پارکی ……………………………….. 66
نقد نمایش
درس هایی از درس / علیرضا غفاری ………………………….. 69
داستان شکنجه شده / مهدی نصیری ……………………….. 70
افسون شد ههای روسی / مهدی نصیری ……………………. 71
تئاتر کودک زخم التیام نیافت ه… / سعید محبی ……………… 73
نقد و تحلیل کتاب
پرسوناژهای پارادوکس کیال / حسن پارسایی ……………….. 74
کلیدی که هیچ قفلی… / هومن نجفیان …………………….. 77
تماشاخان ههای تهران / اداره تئاتر / پیمان شیخی ……….. 78
فرهنگستان / دایر هالمعارف / علی طرخان ……………… 80
در گستره تئاتر ایران / اراک
تاریخچ هی تئاتر در استان مرکزی / علی ایزدی …………. 83
گف توگو با ناصر کریم ینیک …………………………………….. 91
گف توگو با حج تالله سبزی ……………………………………… 92
گف توگو با حسین اقبالیان ………………………………………… 94
گف توگو با علیرضا گلستانی ……………………………………… 95
گف توگو با عباس سلطانی ……………………………………….. 96
مقاله
یک متد: زارلی و بازیگری روا نشناختی / جان هاپ یکنز .. 97
نگاهی به زندگی و آثار اونیل / نورا موسوی نیا ……………. 99
معرفی کتاب
کتا بگزاری ………………………………………………………….. 103
پاسداشت / ادنا زینلیان
پاسداشت ……………………………………………………………… 105
تا دم عیسی تو را زنده کند! / نصرالله قادری ……………. 107
انتهای سخن ……………………………………………………. 108
کار کیاتور ………………………………………………………….. 109
بخش انگلیسی …………………………………………………

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند