جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 139-138

فهرست

ابتدای سخن / سردبیر ……………………………………………….. 5
اخبار ویژه ………………………………………………………………………. 8
اخبار تئاتر ایران و جهان ……………………………………………….. 10
در فضای مجازی …………………………………………………………. 13
معرفی نشریات و جشنوار ههای خارجی ………………………….. 15
بهاریه!
گف توگو با دكتر محمود عزيزي درباره عيد نوروز …………… 19
گف توگو با هنرمندان درباره عید نوروز …………………………… 21
گزارش
پشت صحنه تئاتر/ نمايش «فاوست 25 ……………………………. »
جشنواره تئاتر ایثار اصفهان …………………………………………… 26
گزارش ویژه
«آرین نوش یکن و پاتریس شرو به ایران م یآیند. 32 ………….. »
پرونده کی نمایش/ «خانمچه و مهتابی »
دس تخط استاد مرحوم رادی …………………………………………. 36
عک سهای استاد مرحوم رادی ………………………………………. 37
بخشی کوتاه از نمایشنامه خانمچه و مهتابی ………………….. 38
زندگی نوشت استاد رادی! / اکبر رادی ………………………….. 40
رادی، عروج امواجی از الهام وحی! / نصرالله قادری ……….. 44
گزارش پیش از اجرای نمایش خانمچه و مهتابی ……………. 45
گف توگو:
با استاد رادی در مورد آثار ده هی 70 …………………………….. 46
با همایون عل یآبادی در زمینه آثار رادی ………………………… 52
با هادی مرزبان در زمینه کارگردانی آثار رادی ……………….. 54
ایرج راد ………………………………………………………………………. 58
فرزانه کابلی ………………………………………………………………… 60
صبا کمالی …………………………………………………………………… 61
سیما تیرانداز ………………………………………………………………… 62
هادی مرزبان ………………………………………………………………. 63
آن مرد آمد! آن مرد با اسب آمد! / سعید محبی ……………… 64
نقد نمایش خانمچه و مهتابی ……………………………………….. 67
نگاه ویژه: تئاتر بولوار
مقاله:
جای خالی بداه ههای شیرین / عبدالرضا فریدزاده ………….. 70
تئاتر عام هپسند، بازگشت به… / غلامرضا خلعتبری …………. 73
خاستگاه نمای شهای عام هپسند / آتوسا راستی ……………….. 78
بررسی تاریخچه و جایگاه پارودی / احسان ناجی …………… 81
مخاطب کدام تئاتر را دوست دارد؟ / مهدی نصیری ……….. 86
نظرسنجی درباره تئاتر آزاد: …………………………………. 90
سید یونس آبسالان
دکتر مسعود دلخواه
محسن حسینی
عبدالحی شماسی
اصغر سمسارزاده
محمدحسن غمخواه
مجید جعفری
معصومه ملکی (صبا)
میزگرد:
مجید جعفری، سید یونس آبسالان، دکتر مهدی نصیری ……. 97
گف توگو:
استاد سعدی افشار ……………………………………………………… 104
استاد پرویز بشردوست ……………………………………………….. 108
جواد انصافی ……………………………………………………………… 113
عز تالله رمضان یفر …………………………………………………….. 116
ناصر حسین یمهر ……………………………………………………….. 118
نظرسنجی از مردم:
هیچکس / نجفیان ……………………………………………………. 122
سخن خوانندگان / هر چه م یخواهد دل تنگت بگو! …….. 124
فرهنگستان / دایر ه المعارف / علي طرخان ………….. 128
نقد نمایش:
«آخری ننامه » / بهزاد صدیقی …………………………………….. 130
«اتوبان » / امید بی نیاز ……………………………………………….. 132
«آواز ش نزار » / مهدی نصیری …………………………………… 134
«آنفولانزای خوکی » / سعید محبی …………………………….. 136
در گستره تئاتر ایران / تئاتر بوشهر
مقدمه / سردبیر …………………………………………………………. 139
گروتفسکی در بوشهر / جهانشیر یاراحمدی …………………. 140
تئاتر بوشهر در دهه سی / حسین دهقانی ……………………. 141
اوضاع و احوال تئاتر در… / جهانشیر یاراحمدی …………….. 146
نمای شهای سنتی در بوشهر / زیبا توسلی ……………………. 150
سو گرن جنام ههای تعزیه / علیرضا میرشکاری ……………… 153
بوشهر یها و ترجمه نمایشنامه ……………………………………. 157
دهه چهل و پنجاه، … / حسین دهقانی ……………………….. 160
محپلنگ، روايتي صادقانه… / مسعود ماهرخ ………………… 166
نقد و تحلیل کتاب
پهلوان اکبر نم یمیرد / هومن نجفیان …………………………. 168
ترانه نمای شهای پی شپرد هخوانی / آ یسان نوروزی …….. 170
مقاله
قسمت دوم «تئاتر ژاپن » / فرزاد تقی لر ……………………….. 172
سیاووش مسیحای شاهنامه / ایران لک ………………………. 177
پاسداشت: حسین عاطفی
دس تنوشت های از حسین عاطفی ………………………………….. 180
بیوگرافی حسین عاطفی …………………………………………….. 181
گف توگو با حسین عاطفي ………………………………………….. 182
حسینی که من م یشناسم / سردبیر …………………………….. 185
کتا بگزاری:
معرفی کتا بهای نشر قطره ……………………………………….. 186
کاریکاتور / با اجازه آقای ر ییس!
حسین مسافرآستانه ……………………………………………………. 187
انتهای سخن / سردبیر ………………………………………….. 188
بخش انگلیسی …………………………………………………….. 190

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند