جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 137

فهرست

ابتدای سخن / سردبیر ………………………………………………………………….. 2
اخبار ویژه ………………………………………………………………. 4
در فضای مجازی …………………………………………………………………….. 6
اخبار تئاتر ایران و جهان ……………………………………………. 8
جام جهان نما / معرفی کتب و نشریات خارجی / مینو میر شا هولد ……………………………………….. 10
نگاه ویژه: بیست و نهمین جشنواره بی نالمللی تئاتر فجر
فجر در آیینه جشنواره بیست و نهم ………………………………………………… 13
گفت و گو:
پای کیفیت جشنواره امسال ایستاد هایم / گفت و گو با دکتر حمید شا هآبادی / سعید محبی …………………… 14
من چهره تکراری همه دور هها بود هام / گفت و گو با حسین مسافر آستانه / مهدی نصیری ………….. 18
وقتی با واقعیات روبرو م یشویم، بخشی از آرزوها دست نیافتنی است / گفت و گو با محمد حیدری ……………… 20
نظرسنجی درباره جشنواره / آ یسان نوروزی ……………………………………………………. 22
چش ماندازی از تئاتر 1390 …………………………………………….. 24
گزارش بخش پوستر تئاتر ……………………………………………………………………. 31
گزارش بخش تجرب ههای نو، جاد ههای طی نشده ………………………………………. 33
گزارش بخش بی نالملل تئاتر فجر …………………………………………… 38
گفت و گو با شورای عالی انتخاب :
کسانی که انتخاب م یکنند یا آنها که رد م یکنند / مصاحبه با حسین پاکدل …………… 40
کیفیت هنری شهرستان ها بالا رفته است / مصاحبه با دکتر مسعود دلخواه …………………………….. 41
ما هیچ کاری را رد نکرد هایم / مصاحبه با امیر دژاکام ……………………………………………. 42
بضاعت سخ تافزاری تئاتر کشور این است / مصاحبه با رحمان سیف یآزاد ………………………….. 43
شوراها مدع یاند بهترین کارها را انتخاب م یکنند / مصاحبه ما مسعود عابدی ننژاد ……………………………… 44
جشن تئاتر در خیابا نهای شهر ……………………………………………………… 45
میهمانی بزرگ و باشکوه ………………………………………………….. 50
نمای شهایی برای خواندن ………………………………………………………………… 58
بخش مرور فرصتی دیگر برای مخاطب و گروه اجرایی ……………………………………….. 61
عرص های برای ارائه آثار دانشجویی ………………………………………….. 62
گزارش بخش مناطق در جشنواره بیتن المللی تئاتر فجر……………………………………………. 65
گزارش بخش استا نها………………………………………………………………………. 65
جای خالی آنها …………………………. 66
جشنوار ههای جهانی تئاتر
آسمان، شب، جشن، مردم و نمایش / جشنواره تئاتر آوینیون ……………….. 68
انتقام طبیعت از هنر / گفت و گو با مدیر پیشین فستیوال آوینیون …………………….. 69
رویای احیای حیات فرهنگی اروپا / ساناز بیان ……………………………….. 70
گام بلند تئاتر ارمنستان به سوی جهانی شدن / مهدی نصیری ………………………………………………… 72
نقد و تحلیل کتاب:
دگرگونی در متن و پرسوناژ / حسن پارسایی ……………………………… 74
مضحک ههای مخوف در ادبیات نمایشی / هایده حائری ………………………………….. 78
فریب زندگی جاودان / نشانه شناسی نمایشنامه کنارچاه عقاب / ماوا حسی نزاده ………………….. 85
مقاله:
تئاتر فرانسه در قرن هفدهم میلادی / احمد کامیابی مسک ………………………. 87
جستاری بر پیشینه شناسی جشنواره تئاتر در پارادیگمای صحنه امروز / محسن حسینی ………………………………. 96
جشن امکان و پیروزی تخیل بر ابتذال! / جکی فلچر …………………… 102
جشنواره، جشن یا کارناوال / رحیم عبدالرحی مزاده ……………………….. 104
جشنواره، استمرار تئاتر یا نگاهی پروژ های / دکتر اردشیر صال حپور ………………………………….. 106
چهارراه بی نالملل/ قسمت دوم / مهرداد رایانی مخصوص ………………………………………….. 109
معنای شرقی، ساختار غربی / قسمت اول / فرزاد تق یلر ………………………………… 115
فرهنگ اصطلاحات تئاتری / عل یاکبر طرخان …………………………. 120
کاریکاتور عز تالله انتظامی ………………………………………… 124
بخش انگلیسی ………………………………. 125

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند