جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 136-135

ابتداى سخن ا سردبير …………………..
نكاه ويزه / تعزيه، ياسداشت اسطوره شهادت كائنات
مقالات:
انديشه عرفانى و نمادها در شبيهخوانى ا دكتر محمدحسين ناصربخت …
ارزش ادبى نسخ تعزيه ايرانى ا دكتر احمد جولايى………..ع ١
منابع و مآخذ قصص و روايات تعزيه نامهها / استاد داوود فتحعلىبيكى ….
تنها نمايش جدى جهان اسلام / عبدالرضا فريدزاده …………… ه ٢
ساختار عرفانى نمايش ايرانى با نكاهى به تعزيه حر ا افق ايرجى ………….ع ٣
تعزيه كردان كيست؟ تعزيه كردانى جيست؟ / على رضا ميرشكارى …………………….. ٣٢
تعزيه بوشهر، شاخصها و ويؤكىها / جهانشير ياراحمدى ………………… ء ٣
شكل كيرى تعزيه در قروه كردستان ا علىرضاً حنيفى ………… ۵٠
كفتوكو:
تعزيه ريشه در حماسههاى سنتى ايرانى دارد ا كفتوكوى بيتر جلكوفسكى با محمدباقر غفارى/ مترجم محمد منعم
هفت وادى عشق ا كفتوكو با مرشد محسن ميرزاعلى ا مرجان سمندرى ..
مخاطبان تعزيه عوض شدهاند / كفتوكو با احمد عزيزى / كيتا بهادرى—-
ميز كرد:
تعزيه يك امر ابدى و ازلى است! ……… > ۶٨
عاشورا در آيينه انتشارات نمايش ا سعيد محبى
٤
محمدحسين ناصربخت
احمدجولايى
نجف دريابندرى
مهدىصيرى
انكيزهاى براى ارتقا در تئاتر ا شيوا حميدخانى ………… ٧٩
وضعيت جشنوارههاى استانى ا كيوان نخعى …………. ٨١
كزارش نخستين همايش سراسرى انجمنهاى نمايش ايران/ مرجان سمندرى ……………….. ٨٢
اخبار ويزه ………… ع ٨
در فضاى مجازى…………. ٨٨
اخبارتئاتر ايران وجهان ……………… ٩٠
نقد و تحليل نمايش:
بازجويى از باد ا مهدى نصيرى …………. ٩٣
قاتل بى رحم و كمى دوستداشتنى / مسعود موسوى……………….. ٩٧
هستىام در راه تو باد فنا ا سعيد محبى ……………………….. ١٠٠
بازنكرى يك واقعه / رضا آشفته …………… ١٠٣
جمع نقيضين در آتراكسيون وحدت وجود ا اميرحسين سيادت …………. ع ١٠
آموزههاى يك نمايش / رضا آشفته …………. ١١٠
نقد و تحليل كتاب:
سياوش خردمند صلحجو ا مارى افتخارزاده.. ١١٢
آيينستيز / هومن نجفيان ……………….. ١١٣
فرهنكستان-دايرهالمعارف / علىاكبرطرخان …………….. ١١٧
نمايشنامه ا شهادتخوانى طفلان زينب ……………… ١١٩٠٠
مقالات:
٢ جهارراه بينالملل، يك شيوه و متد: روبرت لى ييج كاركردان معاصر ا ترجمه مهرداد رايانىمخصوص ………. ٠
رنج نامهاى دراماتيك از جنك ويتنام / على آخوندان ……………… ه ١٢
ا اميركاووس بالازاده …………….. ١٣ » كارنامه بندار بيدخش « و » آرش « مرورى بر نمايشنامههاى
تئاترسوريه /عرفان بنذريل/قاسم غريفى ……………. ١٣۶
داوود فتحعلى بيكى
عبدالرضا فريدزا ده
در كستره تئاتر ايران ا تئاتر بوشهر
دو روى داستان يك شهادت ا نجف دريابندرى ………….. ١٣١
ادبيات نمايشى در بوشهر ا جهانشير ياراحمدى ………………………………………….. ع ١٣
يرونده نمايشى دفاع مقدس ا فريد ميرشكار ………….. ١٨٣
كذرى بر نمايشنامه نويسى بوشهر ا محمد لطفى ………………………………………….. ۶ج ١
تئاتر بوشهر بس از انقلاب ا حسين دهقانى ………….. له ١
قلندرخونه، دورخيزى به سوى تئاتر جهانى / نوذر آذرى ………….. ٩ء ١
درام نويسان بوشهر ا حسين دهقانى …………….. ١٧٠
نكاهى به دو دهه فعاليت دانشكاه آزاد واحد بوشهر / محمدصادق سعيدى……………………. ١٧٨
سفر به جنوب ا غلامحسين دريانورد …………………. ١٨٠
مشعل تئاتر و در يتيم خليج فراس ا غلامحسين دريانورد …………….. ١٨٢
كفتوكو:
خطبه، مجلسى از رهكذر عشق ا كفتوكو با حسن فخارى / زيبا توسلى ……………. ١٨٣
كفتوكو با رمضان اميرى / جهانشير ياراحمدى……………….. ع ١٨
١ همه آن عشقها و محبتها ا كفتوكو با ايرجصغيرى ا اشرف سلطانى نيا …………………… ٩
ميزكرد تئاتر بوشهر …………………… ١٩٣
جهانشير بار احمدى
كفتوكو:
٢ كفت وكوا حسين سليمى ا مرجان سمندرى……………… ٠٠
كفت و كو با حسين مسافر آستانه ا مرجان سمندرى ………… ٢٠۶
كفتوكو با ايرج زهرى.. ٢١٢
كتابكذارى……………….. 218

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند