جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 134-133

ابتدای سخن / سردبیر .
نگاه ویژه: تئاتر مردمی ………………….. 4
مقالات:
تئاتر مردمی، تئاتر و مردم / صادق عاشورپور / 5
تئاتر در جستجوی مردم / عبدالرضا فریدزاده / 8
آگوستو بوآل و تئاتر مردمی / آتوسا راستی / 14
کاربرد نمای شهای آیینی و سنتی در تئاتر دینی معاصر ایران / بهزاد صدیقی / 16
یک دم در این ظلام درخشید و جست و رفت / دکتر یدالله آقاعباسی / 20
طرح کانون فرهنگی موز های تبلیغاتی نمای شهای روایی آیینی / فاطمه حبیب یزاد / 24
مردمی بودن، مردمی شدن / شهرام زرگر / 27
پانک رانک به مثاب هی تئاتر مردمی / الیور دابل / مژده ثامتی / 29
گف توگو:
تئاتر آینه زندگی است! / گف توگو با استاد عز تالله انتظامی / مریم آرامی / 36
تئاتر هنری ذاتاً مردمی است! / گف توگو با استاد جعفر والی / مرجان سمندری / 38
حیات تئاتر بستگی به مردم دارد / گف توگو با محمود استادمحمد / زینت کاظ مخواه / 42
پشت و روی صحنه آبی / گف توگو با فرزاد تق یلر / 44
میزگرد:
تئاتر مرد مگرا، تئاتری ب یدرد نیست! / 46
مقالات:
رابط هی علم و هنر مدرن در قرن بیستم / جان ورنون/ قاسم غریفی …………………………. 52
بازتاب مسائل زوج و خانواده در گزید های از نمایشنام ههای ایرانی / دکتر احمد کامیاب یمسک …………………………………. 56
نقد و تحلیل کتاب:
نگاهی به آمریکا در نمایشنامه چش ماندازی از پل / سیدحسین فدای یحسین …………………………………………. 64
آد مهای چند پهلو / مینا درعلی …………………………………………….. 66
تحلیلی از نمایشنام هی آنها زند هاند / علی حس نزاده ……………………………………………. 69
در گستره تئاتر ایران: تئاتر زاهدان
وجودت آسمانی است گر گرفته!! ……………………………………………… 72
نگاهی گذرا به تاریخچه تئاتر استان ………………………………………………………… 73
گف توگو با سعید مهد یزاده شهری ………………………………… 74
گف توگو با محمد خواج همحمودی …………………………… 75
روایتی از تئاتر در استان سیستان و بلوچستان / عزیزالله فخر براهویی ……………………… 76
تمرکز یک زندگی پرمعنا و موفق / سیدرضا عمران ینسب …………………………….. 78
مرگ پایان کبوتر نیست / عزیزالله فخر براهویی ……………………………………. 79
شناختنامه عل یاصغر انصا فجو …………………………………………………… 80
میزگردی با هنرمندان سیستان و بلوچستان ……………………………………………… 81
نقد و تحلیل نمایش :
هملت، شاعر ویرانگری / مهدی نصیری ……………………… 84
گریزی از تولد نیست / امیرحسین سیادت ………………………………….. 86
شمرخوان سرخ یا سیاه قرمزپوشی / آ یسان نوروزی ……………………………………………….. 90
از آتن تا تهران از اشیل تا یعقوبی / مسعود نورمحمدیان ………………………….. 92
جام جها ننما…………………………….. 94
کتا بگذاری …………………………… 96
در فضای مجازی ……………………………….. 97
گزارش:
گزارشی پیرامون حضور نمای شهای ایرانی در جشنواره )ها یفست( ارمنستان / مهدی نصیری ……………………………………….. 98
زدودن غم از چهره مردم را دوست دارم / شیوا حمیدخانی ……………………………………………………………. 100
اخبار ویژه…………………………….. 102
رویدادهای تئاتر ایران و جهان …………………………………… 104
نمایشنامه: رویای امیر / یوسف فخرایی ………………………….. 107
جور دیگر باید دید ………………………………… 113
فرهنگستان – دایر ه المعارف / علی اکبر طرخان ……………………………………………. 114
حسین با ما سخن بگو / امیر دژاکام …………………………………118

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند