جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 132-131

فهرست
ابتدای سخن/ 3
نگاه ویژه: تئاتر و سیاست/ 4
مقالات
مفهوم تئاتر مقاومت و نسبت آن با تئاتر سیاسی/دکتر قط بالدین صادقی/ 5
زوال تئاتر سیاسی در تولد کوبای نوین/ ناصر حسينی مهر/ 10
نمایش ایرانی و سیاست/ یدالله آقاعباسی/ 18
تئاتر سیاسی فرزند بلافصل تئاتر مستند/ همایون عل یآبادی/ 21
هنر، حقيقت و سياست/ بهاره شفيعي سروستاني/ 22
تئاتر سياسي/ مريم سجده/ 26
نگاهی کوتاه به تئاتر سیاسی در ایتالیا/ مینو میرشاه ولد/ 28
گف توگو
تئاتر همیشه سیاسی است/ گف توگو با دکتر محمدرضا خاکی/ زینب کاظ مخواه/ 32
برشت و پیسکاتور به شدت سیاسی بودند/ گف توگو با محسن حسینی/ مرجان سمندری معطوف/ 36
مقالات
سن تهاي محلي هندي و تئاتر مدرن/ كاترين هنسن/ فرزاد تق يلر/ 43
کارگردان نمايش و فلسفه توليد: تزها و سنتزها/ راشد آبيدن موسي/ غلامرضا خلعتبري/ 48
نقد و تحلیل کتاب
به ما نارو زدن!/ نصرالله قادری/ 50
در گستره تئاتر ایران
وقتی که …/ 58
تئاتر خراسان در گذر زمان/ رضا حسینی/ 59
از ستاره بودن تا ميل ههاي آهني واكر/ گف توگو با احمد ميرباذل/ ناصر نداف/ 64
كي دهم از تاريخ 10 جلدي تئاتر مشهد!/ عل يرضا سپاهي لائين/ 66
از ب یهویتی تا بلوغ نارس!/ میزگردی پیرامون آسی بشناسی تئاتر امروز مشهد/ سید جواد اشکذری/ 68
همگرایی آد مها با گرو هها و یک دوران طلایی/ گف توگو با دکتر محمد علی لطفی/ سید جواد اشکذری/ 76
شناختنامه استاد دکتر افضل وثوقی/ 82
برگرداندن معني به زبان مخاطب/ گف توگو با دکتر افضل وثوقی/ سید جواد اشکذری/ 83
نقد و تحلیل نمایش
تنديس تراژ كي در آن وسعت ب يواژه/ امید بینیاز/ 90
رویایی فقط ویژه اهالی هالیوود/ مسعود موسوی/ 91
مو شهایی اسیر گرب ههای خودساخت هی درون/ رسول نظرزاده/ 94
این خانه عروسک ندارد/ مسعود نورمحمدیان/ 96
مضحک هی نورا/ مجتبی دهدار/ 100
توی خاطرات من دنبال چه چیزی م یگردی؟/ امید بینیاز/ 103
آدم، آدم است؟/ مشهود محسنیان/ 104
نمایشنامه
هامبورگ، بصره، قوچان!/ سعيد تشکري/ 106
فرهنگ اصطلاحات تئاتری/ علی اکبر طرخان/ 110
نگاهی به مجلات تئاتری دنیا/ فاطمه مدنی/ 112
کتاب گذاری/ مرجان سمندری معطوف/ 114
رویدادهای تئاتر ایران و جهان/ مریم ادیبی/ 115
جور دیگر باید دید/119

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند