جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 130-129

فهرست
سرمقاله/ 2
نگاه ویژه: نظریه های جدید در تئاتر
گفت و گو با ناصر حسینی مهر/ 4
تئاتر آوانگارد/ 6
مدرنیسم و پست مدرنیسم/ 14
نظریات نمایشی ابن سینا/ 22
نظرخواهی از هنرمندان درباره نظریه های جدید
در تئاتر/ 30
نگاهی به نمایش «منهای دو 40/»
نگاهی به نمایش «همه فرزندان خانم آغا 44/»
نگاهی به نمایش «گل 48/»
نگاهی به نمایش «روال عادی 48/»
نگاهی به نمایش «کالیگولا 52/»
نگاهی به نمایش «خانه برناردا آلبا 54/»
نگاهی به نمایش «دلم می خواهد محکم بزنم
تو گوش اتللو 56/»
نگاهی به نمایش «حوالی تئاتر شهر 58/»
تئاتر چیکانو و میتوهای لوئی والدز/ 60
آیا تئاتر ما با بحران مخاطب رو به روست؟/ 68
نمایشنامه نویسان سیاه پوست آمریکا/ 74
گزارش سیزدهمین جشنواره بین المللی
تئاتر عروسکی/ 76
گزارش بیست و پنجمین کنگره بین المللی
کانون جهانی منتقدان/ 80
معرفی نمایشنامه نویس
)سوزان – لوری پارکس(/ 86
معرفی کارگردان )جوزف چایکن(/ 88
نقد نمایشنامه «مرد مقابل 90/»
نمایشنامه کوتاه «کابوس های سرمه ای
اسبی که آزار گرفته بود 94

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند