جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 128-127

سرمقاله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
نگاه ویژه: تئاتر پداگوژیک …………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
میزگرد درباره تئاتر پداگوژی با حضور محمدرضا خاکی و مسعود دلخواه ……………………………………………………….. 4
مقدم های بر نمایش تعلیم و تربیتی ………………………………………………………………………………………………………………….. 7
آشنايي با رشت هی تحصیلی تئاتر پداگوژیکی …………………………………………………………………………………………………. 12
تئاتر آموزشی به عنوان هنر تئاتر، هنر تئاتر به عنوان تئاتر آموزشی ………………………………………………………………….. 16
معلم نمای شهای آموزشی در ایران ………………………………………………………………………………………………………………. 19
باغچ هبان و تأسیس کودکستان …………………………………………………………………………………………………………………….. 24
نگاهی به نمایش «دوازده 26 …………………………………………………………………………………………………………………………… »
نگاهی به نمایش «مکاشفه در باب یک مهمانی خاموش 28 ……………………………………………………………………………….. »
نگاهی به نمایش «مکبث » و «من، هملت ، تو 30 ………………………………………………………………………………………………. »
نگاهی به نمایش «خدا در آلتونا حرف میزند 32 ……………………………………………………………………………………………….. »
نگاهی به نمایش 34 ……………………………………………………………………………………………………………………………. »11:11«
نگاهی به نمایش «به خاطر یک مشت روبل 36 ………………………………………………………………………………………………… »
نگاهی به نمایش «اگر شبی از شبهای طهران مسافری 38 …………………………………………………………………………………… »
نگاهی به نمایش «پرفسور بوبوس 40 ………………………………………………………………………………………………………………. »
نورپردازی تئاتر ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42
گفت وگوبا یاروسلاو مالینا. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 46
خوانشي اسطور ه شناختي بر آثار اوژن يونسكو ……………………………………………………………………………………………… 50
نمایش سنتی «خُن » در تایلند ………………………………………………………………………………………………………………………. 60
تئاتر بداهه آمستردام ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 72
گزارش جشن خانه تئاتر در روز جهانی تئاتر ……………………………………………………………………………………………….. 75
گزارش سومین اردیبهشت تئاتر ایران …………………………………………………………………………………………………………… 76
گزارش بزرگداشت محمدچر مشیر در دانشگاه سوره …………………………………………………………………………………….. 78
معرفی کارگردان )تاداشی سوزوکی( …………………………………………………………………………………………………………… 80
معرفی نمایشنامه نویس )آگوست ویلسون( …………………………………………………………………………………………………… 83
نقد کتاب «در جست وجوی زمان از دست رفته 86 ……………………………………………………………………………………………… »
نمایشنامه کوتاه «دستهاي من 89 …………………………………………………………………………………………………………………… »
رویدادهای تئاتر …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92
نمایه مجله نمایش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….95

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند