جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 126-125

سرمقاله …………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
بهاریه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
گفت وگوب ا حسين پارسايي………………………………………………………………………………………………….. 10
نگاه ویژه: تئاتر و پرفرمنس ………………………………………………………………………………………………….. 13
تئاتر و پرفرمنس در عصر تغ ییر رشت هها …………………………………………………………………………………. 14
پرفرمنس آرت، واژ های خاص از هنر …………………………………………………………………………………. 20
نگاهی به کتاب «هنر اجرا 25 ……………………………………………………………………………………….. »
پرفرمنس آرت …………………………………………………………………………………………………………………. 26
گف توگو با محمودرضا رحیمی …………………………………………………………………………………………. 30
نظرخواهی از هنرمندان درباره پرفرمنس آرت ……………………………………………………………………….. 36
حاجی فیروز – پرفرمنس ………………………………………………………………………………………………….. 42
نگاهی به نمایش «آخرین پر سیمرغ 48 ………………………………………………………………………………….. »
نگاهی به نمایش «هملت شازده کوچولوی دانمارک 50 …………………………………………………………… »
نگاهی به نمایش 17« دی کجا بودی 52 …………………………………………………………………………………. »
نگاهی به نمایش «رسمرسهلم 54 …………………………………………………………………………………………… »
نگاهی به نمایش «گالیله 56 …………………………………………………………………………………………………… »
نگاهی به نمایش «بهرام چوبینه 58 …………………………………………………………………………………………. »
نگاهی به نمایش «اپرای عروسکی مولوی 60 ………………………………………………………………………….. »
نگاهی به رپرتوار گروه تئاتر «لیو 62 ………………………………………………………………………………………. »
ترکی ببندی صحن های کاندینسکی ………………………………………………………………………………………. 64
نمایش عروسکی، مجالی اید هآل برای استعاره ……………………………………………………………………… 68
نگاهی به تئاتر در کرواسی ………………………………………………………………………………………………… 70
معرفی کارگردان )یوزف بویز( …………………………………………………………………………………………… 74
معرفی نمایشنام هنویس )امیری باراکا( …………………………………………………………………………………. 76
گزارش بیس ت وهشتمین جشنواره بی نالمللی تئاتر فجر …………………………………………………………… 78
گزارش ثبت روز تئاتر ملي ……………………………………………………………………………………………….. 86
گزارش ششمین همایش سراسری آ یی نهای عاشورایی …………………………………………………………. 88
نمایشنامه کوتاه )وقتي ساي هها شعر م يشوند!( ………………………………………………………………………. 91
معرفي کتاب. ………………………………………………………………………………………………………………………. 94
یادمان …………………………………………………………………………………………………………………………….. 98
رویدادهای تئاتر ………………………………………………………………………………………………………………..99

 

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند