جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 124-123

سرمقاله……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
نگاه ویژه:تئاتر در رادیو و  تلویزیون……………………………………………………………………………………………… 3
نظرخواهی ا ز هنرمندان درباره تئاتر در رادیو وتلویزیون……………………………………………………………………. 4
مروری بر فیلم تئاتر طبل هابر روی سد……………………………………………………………………………………….. 8
سرگذشت رادیو وپیدایش درام رادیویی درا یران………………………………………………………………………….. 13
نمایش رادیویی…………………………………………………………………………………………………………………… 18
نمایشهای رادیویی ا ز سال 1971 …………………………………………………………………………………………….. 22
نگاهیب هت ئاتر کودک در رادیو وت لویزیونا یران…………………………………………………………………………….. 30
نمایشنامه کوتاه )جنگ دنیاها(…………………………………………………………………………………………………. 32
نگاهیب هن مایش «فیروز:ن وعروس در ههایب ی آزرم 35 ………………………………………………………………………»
نگاهیب هن مایش «اتللو 38 …………………………………………………………………………………………………………..»
نگاهیب هن مایش «شمردن ستار ههای شب 40 …………………………………………………………………………………..»
نگاهیب هن مایش «جن گیر 42 ……………………………………………………………………………………………………….»
نگاهیب هن مایش «آگاممنون 44 ……………………………………………………………………………………………………»
نگاهیب هن مایش «غریب های در خانه 46 ……………………………………………………………………………………………»
نگاهیب هن مایش «حسنک کجایی؟ 50 …………………………………………………………………………………………..»
نگاهیب هن مایش «رامپل 51 …………………………………………………………………………………………………………»
فضا، صحن هآراییا ست…………………………………………………………………………………………………………. 52
تئاترا شیا…………………………………………………………………………………………………………………………….. 56
دیالکتیک مالیخولیای هملت……………………………………………………………………………………………………… 58
مد هآی اریپید،ژان آنوی و داریوفو………………………………………………………………………………………………. 62
معرفی کارگردان )تادئوش کانتور(……………………………………………………………………………………………… 68
معرفی نمایشنام هنویس )میشل د یگلدرود(……………………………………………………………………………………. 70
تئاتر شهرستان یک اتفاق ساده اما مهم…………………………………………………………………………………………. 72
گزارش هشتمین جشنواره سراسری تئاتر بانوان………………………………………………………………………………. 74
گزارش سیزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی کانون………………………………………………………………………….. 76
گزارش یازدهمین جشنواره بی نالمللی تئاتر عروسکی دانشجویان…………………………………………………………. 78
گفتگو با ناصر حسین یمهر………………………………………………………………………………………………………… 81
نمایشنامه کوتاه)خطر مجسمه عبيد جدي است(…………………………………………………………………………………………….. 82
نقد کتاب )صدا، بیان برای بازیگر(……………………………………………………………………………………………… 88
نقد نمایشنامه )جوانی از آتلانتا(…………………………………………………………………………………………………. 92
نگاهی به مجلات تئاتری دنیا…………………………………………………………………………………………………….. 96
معرفی کتاب………………………………………………………………………………………………………………………… 98
رویدادهای تئاتر…………………………………………………………………………………………………………………….99

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند