جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 122-121

سرمقاله …………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
نگاه ویژه:تکنولوژی درتئاتر. …………………………………………………………………………………………………….. 3
میزگرد درباره تکنولوژی در تئاتر …………………………………………………………………………………………. 4
تاثیر متقابل نمایش و دانش …………………………………………………………………………………………………. 8
تئاتر در عصر تکثیر مکانیکی ……………………………………………………………………………………………… 10
تئاتر و تکنولوژی از دیروز تا امروز ……………………………………………………………………………………. 14
تئاتر مجازی …………………………………………………………………………………………………………………….. 17
رسان هی دیجیتال و طراحی صحنه ………………………………………………………………………………………. 22
فناوری در تئاتر ……………………………………………………………………………………………………………….. 24
یادگاری متروک از روزگار پرشکوه تئاتر لاله زار ………………………………………………………………… 26
ربات تئاتری، عروسکی بدون نخ ……………………………………………………………………………………….. 34
نظرخواهی از هنرمندان درباره تکنولوژی در تئاتر ………………………………………………………………… 36
نگاهی به نمایش «رمولوس کبیر 40 ……………………………………………………………………………………….. »
نگاهی به نمایش «خنکای ختم خاطره 42 ……………………………………………………………………………….. »
نگاهی به نمایش «لیرشاه 44 ………………………………………………………………………………………………….. »
نگاهی به نمایش «هاملت با سالاد فصل 46 …………………………………………………………………………….. »
نگاهی به نمایش «سه روز ابدی 48 ……………………………………………………………………………………….. »
نگاهی به نمایش «مرثی های برای یک سبک وزن 50 ………………………………………………………………. »
نگاهی به نمایش «مهر هفتم 52 ………………………………………………………………………………………………. »
نگاهی به نمایش «ادیپ 54 …………………………………………………………………………………………………… »
نگاهی به نمایش «عشق لرزه 56 …………………………………………………………………………………………….. »
گزارش شانزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان …………………………………………………………….. 58
گزارش ششمین جشنواره تئاتر ماه ……………………………………………………………………………………… 64
گزارش هفتمین جشنواره هنرهای نمایشی هایفست ……………………………………………………………… 66
گزارش هفتمین جشنواره تئاتر رضوی ………………………………………………………………………………… 68
معرفی کارگردان)ریچارد فورمن( ………………………………………………………………………………………. 71
معرفی نمایشنام هنویس)زورا نیل هورستن( ………………………………………………………………………….. 74
نمایشنامه کوتاه)قرار راس ساعت 3( ………………………………………………………………………………….. 76
شرق، غرب و تئاتر جهان ………………………………………………………………………………………………….. 82
نقد و بررسی نمایشنامه «منجی در صبح نمناک 86 …………………………………………………………………… »
بازتاب ……………………………………………………………………………………………………………………………. 92
نگاهی به مجلات تئاتری دنیا …………………………………………………………………………………………….. 94
معرفی کتاب ……………………………………………………………………………………………………………………. 96
رویدادهای تئاتر ………………………………………………………………………………………………………………..97

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند