جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 120-119

ويژه
سرمقاله ………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
نگاه ویژه: تئاتر و ادبیات ……………………………………………………………………………………………………… 3
متون نمایشی و جایگاه آن درا دبیات. …………………………………………………………………………………………. 4
گذرا ز آتش. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 10
شاهنامه کودک ویازده خوان ا قتباس دراماتیک. ……………………………………………………………………………. 16
درباب هنرا قتباس. ……………………………………………………………………………………………………………….. 19
سرقتل ذت:ن مایشنامه وت ئاترن وین روسیه. ………………………………………………………………………………….. 22
فعالی تهاین مایشیا نجم نهایا دبی. ……………………………………………………………………………………….. 26
نظرخواهیا ز هنرمندان دربارهت ئاتر وا دبیات. ……………………………………………………………………………….. 32
نگاهیب هن مایش «مرغ مینا 37 ……………………………………………………………………………………………………… .»
نگاهیب هن مایش «آسمان روزهایب رفی 40 ……………………………………………………………………………………. .»
نگاهیب هن مایش «همه چیز درباره ی آقای ف 42 ………………………………………………………………………………. .»
نقد حضورین مایش «خانه 44 …………………………………………………………………………………………………… .»
نگاهیب هن مایش «شهر شطرنجی 47 …………………………………………………………………………………………….. .»
نگاهیب هن مایش «اهل خانه 48 ……………………………………………………………………………………………………. .»
نگاهی به نمایش «ملانصرالدین 50…………………………………………………………………………………………… »
نگاهیب هن مایش «عدالتخانه 53 ………………………………………………………………………………………………… »
نگاهیب هن مایش «باغ شکرپاره 56 ……………………………………………………………………………………………….. .»
نگاهیب هن مایش «خشکسالی و دروغ 58 ………………………………………………………………………………………. .»
نگاهیب هن مایش «پیچت ند 60 …………………………………………………………………………………………………….. .»
نگاهی به نمایش «شکارب زرگ شنبه 62 …………………………………………………………………………………………. .»
نخستین تلاشها درا دبیات کودک ون وجوانت ا 1340 . ……………………………………………………………………. 64
در قلمرویت قلید ون ق شپوشی. ……………………………………………………………………………………………….. 67
ریش ههاین مایش عروسکی در چک. ………………………………………………………………………………………… 70
نمایش دانشگاهی درا یران. ……………………………………………………………………………………………………… 73
معرفی یک کارگردان )ساشا والتز(. …………………………………………………………………………………………… 76
معرفی یک  نمایشنامه نویس )توماسب رنارد(. ……………………………………………………………………………… 78
نمایشنامه «سنگ 80 ………………………………………………………………………………………………………………… .»
گزارش چهاردهمین جشنوارهب ی نالمللین مای شهای آیینی و سنتی. ………………………………………………….. 84
گزارش جامع عملکردپ روژ هی چهارفصلت ئاترا یران. ……………………………………………………………………. 88
گزارش جشنوارها دینبورو. …………………………………………………………………………………………………….. 90
گزارش جشنواره تئاتر رضوی. ………………………………………………………………………………………………. 91
نقد کتاب. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 92
معرفی کتاب. ………………………………………………………………………………………………………………………. 95
نگاهیب ه مجلاتت ئاتری دنیا. …………………………………………………………………………………………………… 96
رویدادهای تئاتر. ………………………………………………………………………………………………………………….98

 

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند