جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 118-117

سرمقاله …………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
نگاه ویژه: تئاتر پسااستعماری ………………………………………………………………………………………………. 3
نگاهی گذرا بر تئاتر پسااستعمار …………………………………………………………………………………………… 4
جایگاه آیین در تئاتر پسااستعماری …………………………………………………………………………………….. 10
آلبر کامو و تئاتر پسااستعماری …………………………………………………………………………………………… 14
تئاتر سیاسی ایران در دوران مشروطیت ………………………………………………………………………………. 18
تظلم روایات مطرود …………………………………………………………………………………………………………. 26
نظرخواهی از هنرمندان درباره تئاتر پسااستعماری ………………………………………………………………… 30
نگاهی به نمایش «سیرک 35 ………………………………………………………………………………………………….. »
نقد نمایش «مادر مانده 36 …………………………………………………………………………………………………….. »
نگاهی به نمایش «خرمشهر 40 …………………………………………………………………………………………. »11
نگاهی به نمایش «ته خط 42 …………………………………………………………………………………………………. »
نگاهی به نمایش «عروسی در سایه 44 …………………………………………………………………………………… »
نگاهیب هن مایش «روی ریل جنگ 47 ………………………………………………………………………………………….. .»
نگاهی به نمایش «درچهارسو خبری نیست 48 ………………………………………………………………………… »
نق شپوشی در قلمرو تقلید …………………………………………………………………………………………………. 50
نمایش موسیقیایی در هرمزگان …………………………………………………………………………………………… 53
ضرورت حضور فانتزی در تئاتر کودک و نوجوان ………………………………………………………………. 58
تئاتر و مراحل کودکی ………………………………………………………………………………………………………. 61
آیا عروسک به باز یدهنده نیاز دارد ……………………………………………………………………………………. 64
گزارش اردیبهشت تئاتر ایران ……………………………………………………………………………………………. 66
آثار را یافته به چهاردهمین جشنواره آیینی و سنتی ………………………………………………………………. 71
گزارش دوازدهمین جشنواره تئاتر مقاومت …………………………………………………………………………. 72
گزارش دوازدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران ………………………………………………………………. 75
گزارش اولین جشنواره تئاتر سوره ……………………………………………………………………………………… 78
گزارش ششمین جشنواره بین المللی تئاتر کاغذی ………………………………………………………………… 80
معرفی یک کارگردان ……………………………………………………………………………………………………….. 82
معرفی یک نمایشنامه نویس …………………………………………………………………………………………………. 84
نمایشنامه کوتاه ………………………………………………………………………………………………………………… 86
نگاهی به فصلنامه تئاتر ………………………………………………………………………………………………………. 89
کتاب روز ……………………………………………………………………………………………………………………….. 91
معرفی کتاب ……………………………………………………………………………………………………………………. 93
نگاهی به مجلات تئاتری دنیا …………………………………………………………………………………………….. 94
رویدادهای تئاتر …………………………………………………………………………………………………………………96

 

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند