جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 116-115

سر مقاله……………………………………………………………………………………………………………………………… 2
پيام روز جهاني تئاتر………………………………………………………………………………………………………………… 3
پيام وزيربه مناسبت ا رديبهشتت ئاترا يران……………………………………………………………………………………… 4
نگاه ويژه: تئاتر كمدي……………………………………………………………………………………………………………. 5
شركت كمدي ا يران………………………………………………………………………………………………………………… 6
كمدي نويسان جهان…………………………………………………………………………………………………………….. 12
در قلمرو تقليد و نقش پوشي………………………………………………………………………………………………….. 16
تحليلي برنمايشنامه زنداني خيابان دوم………………………………………………………………………………………. 22
نامه هايي درباره تئاتر…………………………………………………………………………………………………………….. 24
نظرخواهي ا ز هنرمندان دربارهت ئاتر كمدي………………………………………………………………………………….. 32
نگاهي ب ه ن مايش «كابو سهايي كپ يرمردب ازنشسته خائنت رسو 36……………………………………………………….»
نگاهي ب ه ن مايش «كوكوي كبوتران حرم 38……………………………………………………………………………………»
نگاهي ب ه ن مايش «كوچه عاشقي 41………………………………………………………………………………………………»
نگاهيب ه ن مايش «خوابب ي وقت حوريه 44……………………………………………………………………………………»
نگاهي ب هن مايش «آوا 46…………………………………………………………………………………………………………….»
يونگ و سه برخواني بيضايي…………………………………………………………………………………………………. 48
ردپاي عرفا ن گرايي شرقي درن مايشنامه «براند 52……………………………………………………………………………..»
صداي عروسك…………………………………………………………………………………………………………………. 56
نمايشنامه نويسي ب راي كودكان ون وجوانان…………………………………………………………………………………. 58
گروتفسكي در كالج هانتر سخنراني مي كند…………………………………………………………………………………. 61
نمايشا بزار آموزش تاريخب راي دان شآموزان……………………………………………………………………………. 62
نقش و تاثير زنان در تعزيهب وشهر……………………………………………………………………………………………… 66
گزارش سفرب هل هستان…………………………………………………………………………………………………………… 70
معرفيي كن مايشنام هنويس )آلن آيكبورن(…………………………………………………………………………………. 74
معرفي يك كارگردان )هرمانن يچ(………………………………………………………………………………………….. 76
كتاب روز…………………………………………………………………………………………………………………………. 78
نقد و بررسي نمايشنامه «زبردست، زيردست 82………………………………………………………………………..»
نمايش نامه كوتاه «كارمند 86…………………………………………………………………………………………………..»
معرفي كتاب………………………………………………………………………………………………………………………. 90
نگاهي به مجلات تئاتري دنيا………………………………………………………………………………………………….. 91
نمايه مجله نمايش…………………………………………………………………………………………………………………93

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند