جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 114-113

سرمقاله …………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
بهاریه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
نگاه ویژه: تئاتر و آ یین ………………………………………………………………………………………………………… 7
گفتگو با حمیدرضا اردلان …………………………………………………………………………………………………… 8
مظاهر و آ یین های نمایشی شاد ی آور عیدنوروز ……………………………………………………………………. 12
نگاهی به مفهوم تئاتر اسطور های آنتونن آرتو ……………………………………………………………………….. 16
تئاتر خیمه شب بازی ………………………………………………………………………………………………………….. 19
بررسی سیر تکوینی تطبیقی نمایشهای سنتی آ یینی …………………………………………………………… 22
نامه وارده …………………………………………………………………………………………………………………………. 26
نظرخواهی از هنرمندان درباره تئاتر و آ یین ………………………………………………………………………….. 28
نگاهی به نمایش «اپرای عاشورا 31 ……………………………………………………………………………………….. »
نگاهی به نمایش «شکار روباه 32 …………………………………………………………………………………………… »
نگاهی به نمایش «آمادئوس 36 ……………………………………………………………………………………………… »
نگاهی به نمایش «هفت خاج رستم 38 …………………………………………………………………………………… »
نگاهی به نمایش «مجسم ههای یخی 40 ………………………………………………………………………………….. »
نگاهی به نمایش «مانیفس تچو 42 ………………………………………………………………………………………….. »
نقد و بررسی آثار نمایشنام هنویس معاصر فرانسوی ………………………………………………………………. 45
رويكردهاي نوين در نماي شهاي ديني ……………………………………………………………………………….. 50
معرفی یک نمایشنام هنویس ………………………………………………………………………………………………… 54
رویکرد اجرایی عروسکی به دو اثر کلاسیک ………………………………………………………………………. 56
نگاهی بر آموزش تئاتر کودک و نوجوان در ایران ……………………………………………………………….. 58
میزگرد کودک و نوجوان دربار هی تعزیه …………………………………………………………………………….. 60
متن سخنرانی فرشید ابراهیمیان درباره فلسفه در تئاتر ……………………………………………………………. 66
نمایشنامه کوتاه )عمو هاشم( …………………………………………………………………………………………….. 70
گزارش بیست و هفتمین جشنواره بی نالمللی تئاتر فجر …………………………………………………………. 76
گزارش همایش پنجم آ یی نهای عاشورایی …………………………………………………………………………… 90
نگاهی به نمایشنامه «آخرين دلقك و افسانه سونوريا 92 …………………………………………………………… »
نگاهی به مجلات تئاتری دنیا …………………………………………………………………………………………….. 94
معرفی کتاب ……………………………………………………………………………………………………………………. 96
رویدادها ………………………………………………………………………………………………………………………….97

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند