جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 112-111

سرمقاله …………………………………………………………………………………………………………………………… 2
نگا ه ویژه: تئاتر و جشنواره ها
………………………………………………………………………………………………. 3
گف توگو
با حسین مسافرآستانه …………………………………………………………………………………………. 4
میزگرد درباره تئاتر و جشنواره ها
……………………………………………………………………………………… 10
کارکردهای جشنوار ه ها
…………………………………………………………………………………………………… 16
نگاهی به جشنواره خصوصی AETF انگلستان ………………………………………………………………….. 18
نظرخواهی از هنرمندان درباره تئاتر و جشنوارهها
……………………………………………………………….. 20
نگاهی به جشنوار ههای
بین المللی
تئاتر……………………………………………………………………………….. 24
شکسپیر و جشنوار ههای
شکسپیر……………………………………………………………………………………….. 29
نامه وارده ……………………………………………………………………………………………………………………… 32
نگاهی به نمایش «سیر روز در شب 34 ………………………………………………………………………………… »
نگاهی به نمایش «کرگدن 36 ……………………………………………………………………………………………… »
نگاهی به نمایش «کارناوال با لباس خانه 40 …………………………………………………………………………. »
نگاهی به نمایش «خدای کشتار 42 ……………………………………………………………………………………… »
نگاهی به نمایش «دیوار چین 44 …………………………………………………………………………………………. »
نگاهی به نمایش «آتن-مسکو 46 ………………………………………………………………………………………… »
نگاهی به نمایش «دوگان های
دیگر 48 …………………………………………………………………………………… »
نگاهی به نمایش «پسر طلاها 50 …………………………………………………………………………………………. »
نگاهی به نمایش «بوق 53 ………………………………………………………………………………………………….. »
جولی تیمور هنرمند تئاتر دیداری ……………………………………………………………………………………. 54
چرا کسی نگاه نم یکند
………………………………………………………………………………………………….. 59
گفت وگوی
مارک فومارلی با گروتوفسکی ……………………………………………………………………….. 62
تحلیلی بر نمایشنام ه های
پینتر ……………………………………………………………………………. 66
متن سخنرانی نغمه ثمینی در باره تئاتر ملی و تئاتر بین الملل ………………………………………………. 70
نمایشنامه کوتاه ……………………………………………………………………………………………………………… 74
گزارش ششمین جشنواره تئاتر رضوی …………………………………………………………………………….. 78
پاسداشت اکبر رادی ……………………………………………………………………………………………………… 80
گف توگو
با عزت الله انتظامی درباره ارحام صدر ………………………………………………………………. 82
اندوه یاد (احمد آقالو)……………………………………………………………………………………………………. 84
اندوه یاد )ابراهیم کریمی و مهدی امینی( ………………………………………………………………………….. 85
یادی از بزرگان………………………………………………………………………………………………………………. 86
نقد کتاب ……………………………………………………………………………………………………………………… 92
معرفی کتاب …………………………………………………………………………………………………………………. 93
نگاهي به نشريات تئاتري دنيا …………………………………………………………………………………………… 94
رویدادهای تئاتر ……………………………………………………………………………………………………………..97

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند