جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 110-109

سرمقاله …………………………………………………………………………………………………………………………… 2
نگاه ویژه: پژوهش در تئاتر ……………………………………………………………………………………………….. 3
گف توگو با منصور براهیمی و داود دانشور …………………………………………………………………………. 4
پژوهش، پرسشگری، کشنگری و ه منشینی روح آپولون و دیونیزوس …………………………………. 10
نخستین مدرسه علمی و دولتی تئاتر در ایران ……………………………………………………………………. 14
نظرخواهی از هنرمندان درباره پژوهش در تئاتر …………………………………………………………………. 18
نامه وارده …………………………………………………………………………………………………………………….. 24
نگاهی به نمایش «مهمانسرای دودنیا 26 ………………………………………………………………………………. »
نگاهی به نمایش «متابولیک 28 …………………………………………………………………………………………… »
نگاهی به نمایش «زمین و چرخ 32 …………………………………………………………………………………….. »
نگاهی به نمایش «قانون نانوشته 34 …………………………………………………………………………………….. »
نگاهی به نمایش «یرما 36 ………………………………………………………………………………………………….. »
نگاهی به نمایش «بیدار یخانه نسوان 38 ……………………………………………………………………………… »
نگاهی به نمایش «خواستگاری 40 ………………………………………………………………………………………. »
نگاهی به نمایش «جاثلیق 42 ……………………………………………………………………………………………… »
نگاهی به نمایش «نقاشی با شبنم 44 ……………………………………………………………………………………. »
نگاهی به نمایش «فصل خون 46 ………………………………………………………………………………………… »
نگاهی به نمایش «روز سرباز 48 …………………………………………………………………………………………. »
پرفورمنس چیست …………………………………………………………………………………………………………. 51
فرای نمایشی از یوجینو باربا …………………………………………………………………………………………… 54
نشانه و قهرمان ………………………………………………………………………………………………………………. 58
نمایش و رویاهای کودکان ……………………………………………………………………………………………… 62
متن سخنرانی قط بالدین صادقی درباره فرمالیسم در تئاتر ………………………………………………….. 66
نمایشنامه کوتاه ……………………………………………………………………………………………………………… 73
گزارش ویژه برنامه ماه مبارک رمضان )رخصت( ………………………………………………………………. 78
گزارش پانزدهمین جشنواره بی نالمللی تئاتر کودک و نوجوان …………………………………………….. 79
مرد قلم …………………………………………………………………………………………………………………………. 85
گزارش پنجمین جشنواره سراسری تئاتر ماه ………………………………………………………………………. 86
گزارش سفر به اسپانیا …………………………………………………………………………………………………….. 89
نگاهی به کتاب «تئاتر برای بچه ها 93 …………………………………………………………………………………… »
معرفی کتاب ………………………………………………………………………………………………………………….. 95
رویدادهای تئاتر ……………………………………………………………………………………………………………..96

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند