جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 108-107

سرمقاله …………………………………………………………………………….. 2
گزارش انجمن هنرهای نمایشی ……………………………………………………. 3
نگاه ویژه: نمایش عروسکی ………………………………………………………….. 5
گفت وگو با بهروز غریب پور …………………………………………………………. 6
میزگرد دربارة نمایش عروسکی …………………………………………………… 14
گا مهای نخستین برای نمایشهای عروسکی ………………………………….. 18
عروسک، تمثیلی از وجود بشری …………………………………………………. 24
نقیضه های نمایش عروسکی ………………………………………………………… 27
وایانگ کولیت، نمایش سایه اندونزی …………………………………………… 30
عروسکهای توانا، کودکان گریزپا ………………………………………………. 34
نظرخواهی از هنرمندان دربارة نمایش عروسکی ……………………………. 38
نگاهی به نمایش «یادگار زریران 42 ………………………………………………… »
نگاهی به نمایش «بیژن و منیژه 44 ……………………………………………………. »
نگاهی به نمایش «حقه های مبارک 47 ………………………………………………. »
نگاهی به نمایش «مرغ دریایی 48 ……………………………………………………. »
نگاهی به نمایش «هتل پلازا 50 ………………………………………………………. »
نگاهی به نمایش «اگه یه روز صبح 52 …………………………………………….. »
نگاهی به نمایش «در جمعیت گم شد 54 …………………………………………. »
نگاهی به نمایش «داستان پادشاه سرزمین قصه ها 56 ………………………….. »
بررسی مشکلات تئاتر کودک و نوجوان ………………………………………. 58
چگونه رومئوس رومئو شد …………………………………………………………. 65
یادی از بزرگان و پیشکسوتان ……………………………………………………… 68
اندوه یاد …………………………………………………………………………………… 72
نمایشنامه کوتاه ………………………………………………………………… 74
نامة وارده …………………………………………………………………………………. 76
گزارش دوازدهمین جشنواره بی نالمللی نمایش عروسکی ………………. 78
گزارش سمینار تئاتر ایران در ادینبورو اسکاتلند …………………………….. 83
متن سخنرانی فرهاد مهند سپور در جشنواره تئاتر ادینبورو ……………… 86
گزارش هفتمین جشنواره سراسری تئاتر بانوان ………………………………. 88
میزگرد دربارة تئاتر دانشگاهی و نمايش ايراني……………………………….. 92
نگاهی به کتاب «رنگی نکمان آرزو 95 ……………………………………………… »
معرفی کتاب …………………………………………………………………………….. 96
رویدادهای تئاتر …………………………………………………………………………97

 

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند