جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 106-105

سرمقاله …………………………………………………………………………….. 2
نگاه ویژه: تئاتر و جامعه ………………………………………………………. 3
میزگرد دربارة تئاتر و جامعه …………………………………………………. 4
طنز و کاربرد اجتماعی آن …………………………………………………….. 10
فرازهایی از انگیزش سوسیالیزاسیون تئاتر در فراسوی اجتماعی ………. 20
از تئاتر برای همه تا تئاتر همگانی ………………………………………… 28
بررسی نقش و تأثیر معماری سنتی بر تئاتر بوشهر …………………… 32
نمایش شهری …………………………………………………………………… 36
نظرخواهی از هنرمندان دربارة تئاتر و جامعه ………………………….. 40
نگاهی به نمایش «کریستال تاور 42 …………………………………………. »
نگاهی به نمایش «تبرئه شده 45 ………………………………………………. »
نگاهی به نمایش «حسن و دیو راه باریک پشت کوه 48 ………………. »
نگاهی به نمایش «کادانس 52 …………………………………………………. »
نگاهی به نمایش «غولتش نها 54 ……………………………………………… »
نگاهی به نمایش «کانال کمیل 56 ……………………………………………. »
نگاهی به نمایش «رویای نیمة شب پاییز 59 ………………………………. »
نگاهی به نمایش «ماچیسمو 62 ……………………………………………….. »
نگاهی به نمایش «پای پیاده 64 ……………………………………………….. »
نگاهی به نمایش «قربانی 66 …………………………………………………… »
نگاهی به نمایش «ماکاندو 68 …………………………………………………. »
نگاهی به نمایش «وقتی نخودی غول می شود 70 ………………………… »
نگاهی به نمایش «عروسک 72 ………………………………………………… »
موسیقی در تئاتر کودک و نوجوان ……………………………………….. 73
بکت: مرگ کمدی …………………………………………………………….. 74
نمایشنامه کوتاه ………………………………………………………………… 82
گزارش اختتامیه اردیبهشت تئاتر ایران ………………………………….. 86
گزارش چهارفصل تئاتر ایران ……………………………………………… 87
گزارش یازدهمین جشنواره بی نالمللی تئاتر دانشگاهی …………….. 88
گزارش چهارمین سمینار پژوهشی تئاتر مقاومت …………………….. 92
رویدادهای تئاتر ………………………………………………………………..96

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند