جزئیات بیشتر

فصلنامه نمایش شماره 84

فصلنامه نمایش شماره84

فهرست

سخن سردبیر ………………………………………………………………………………………………………. 9
مطالعه ی نقش دولت، شهرداری تهران و بخش خصوصی در ساخت سالنهای تئاترِ
هنری در تهران از سال 1357 تا 1396
بهادر امیرشا ه کرمی، مهدی حامدسقایان، رسول بیدرام ………………………………………………. 13
کووید 19 و کشف قالبی تازه در تئاتر آنلاین؛ IGTV Drama
پیام فروتن یکتا …………………………………………………………………………………………………… 37
درام تاریخی صادق هدایت از دیدگاه نظریه‌ی تاریخ گرایانه ی جدید
محمد هاشمی …………………………………………………………………………………………………….. 57
مطالعه ی وجوه پدیدارشناسانه ی شخصیت دراماتیک رند در اشعار حافظ، براسا س آرا
هایدگر و تطبیق با درام فرستاده، نوشته ی گابریل مارسل
رامین حیدری فاروقی، محمدرضا شریف زاده، سیدمصطفی مختاباد، اسماعیل بنی اردلان…. 81
مطالعه ی پدیدارشناختی مفهوم انسان در نمایشنامه ی ویتسک نوشته ی گئورگ بوشنر،
براساس نظریه ی گشتال تدرمانی فریتس پرلز و فلسف هی ژیل دلوز
مرجان حسین زاد ه نمدی، محمد علی خبری، حسین اردلانی …………………………………….. 113
نقد گفتمان فاشیسم دراندیشه ی دیالکتیکیِ برتولت برشت وتئوری انتقادی والتر بنیامین
با نگاهی به نمایشنامه ی آدم آدم است
غلامرضا عباسی ……………………………………………………………………………..137

10,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند