جزئیات بیشتر

فصلنامه تئاتر شماره49

فهرست
« بررسى شيوه اجرايى رابرت ويلسون » باتكيه بر آرا ء كارگردانى
سيد سعيد هاشم زاده، محمودرضا رحيمى…………………………………. 7
منابع ادبى و نمايشى تعزيه نامه ها
داوود فتحعلى بيگى……………………………………….. 37
درام درتقابل با متن دراماتيك
غلامرضا خلعتبرى………………………………………………. 53
بررسى حضور ديگران در نمايشنامه هاى آرتور ميلر با تكيه بر نمايشنامه هاى « مرگ فروشنده » و « همه، پسران من »

كيوان ميرمحمدى………………………………………….. 75
كهن الگوى خير وشر در سه نمايشنامه ى بيضايي
شيرين اخبارى،محمود طاووسى………………………………………… 95
حقيقت وتراژدي
سعيد شاپورى………………………………………………………………… 119
زايش درام در ايران
( تاملى بر ضرورتِ پيدايشِ صورتِ ادبىِ نمايشنامه در عصر پيشامشروطه به علت تحولات اجتماعى)
اشكان غفارعدلى……………………………………………………… 133
موانع تاريخ نگارى تئاتر در ايران
مرضيه برزوئيان……………………………………….. 153
تأويل تبارشناسانة قهرمان در تعزيه
سيدمصطفى مختاباد……………………………………………. 167

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند