فصلنامه تئاتر شماره47
فصلنامه تئاتر شماره47
جزئیات بیشتر

فصلنامه تئاتر شماره47

فهرست
نقش هنر در بازسازی اجتماعی پس از بحران
یدالله آقاعباسی ………………………………………………………………… 7
«تحلیل گفتمان دراماتیک با نگاهی به گزیده ای از نمایشنامه های معاصر فارسی »
فرزان سجودی، رضا رمضان زاده …………………………………………………….. 17
نگاهی پسامدرن به نمایشنامه روزنکرا نتز و گیلدنسترن مرده اند اثر تام استاپارد
سعیدیزدانی، آزیتا عسگری، لیلا رفیعی…………………………………………… 43
رویکرد دیالکتیک هگل بردرام برشت
شهاب مجدي، صمد رستمی……………………………………………….. 57
تئاتر مینیمالیسم
نرجس روشن، قطب الدین صادقی ……………………………………………… 75
خوانش واسازانه دریدا در نمایشنامه «مردي كه حرف می زند » از محمد چرمشیر
محمد هاشمي، رامتين شهبازي…………………………………………… 101
اشخاص و مخلوقات بازی در تعزیه
داوود فتحعلی بیگی………………………………………………………….. 115
مقایسه ی مشخصه های کمدی در آثار «چخوف » و «شاو » با نگاهی به نمایشنامه های ایوانف
و مرید شیطان
حسین فدای یحسین، محمد علی خبری………………………………………….. 136
آرش کمانگیر، آرش بیضایی، آرش چرمشیر
شیرین اخباری، محمود طاووسی………………………………………….. 158

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند