جزئیات بیشتر

فصلنامه تئاتر شماره 89

15,000 تومان

فصلنامه علمی ـ پژوهشی تئاتر
شماره هشتاد و نه / تابستان هزار و چهارصد و یک
صاحب امتیاز : انجمن هنرهای نمایشی ایران
مدیرمسئول: دکتر کاظم نظری
سردبیر: دکتر سید مصطفی مختاباد
اعضای هیات تحریریه:
1 .دکتر فرهاد ناظرزاده‌‌‌‌‌‌ کرمانی
استاد، دانشکده‌‌‌‌‌‌ هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه  تهران
۲ .دکترسید مصطفی مختاباد
(استاد، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس)
۳ .دکتر محمود عزیزی/استاد، دانشکده‌‌‌‌‌‌ هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران/
4 .دکتر فرزان سجودی/استاد، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر/
5 .دکترمحمدباقر قهرمانی/دانشیار، دانشکده‌‌‌‌‌‌ هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران/
6 .دکتر بهروز محمودی‌‌‌‌‌‌ بختیاری/دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس‌‌‌‌‌‌ هنرهای‌‌‌‌‌‌ زیبا، دانشگاه تهران/
7 .دکتر محمدجعفر یوسفیان کناری/دانشیار، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس/

بازدیدها: 80

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند