جزئیات بیشتر

فصلنامه تئاتر شماره 88

فصلنامه علمی ـ پژوهشی تئاتر
شماره هشتاد و هشت / بهار هزار و چهارصد و یک
صاحب امتیاز : انجمن هنرهای نمایشی ایران
مدیرمسئول: دکتر قادر آشنا
سردبیر: دکتر سید مصطفی مختاباد
اعضای هیات تحریریه:
1 .دکتر فرهاد ناظرزاده‌‌‌‌‌‌ کرمانی

(استاد، دانشکده‌‌‌‌‌‌ هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاهتهران)
۲ .دکترسید مصطفی مختاباد
استاد، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس
۳ .دکتر محمود عزیزی
استاد، دانشکده‌‌‌‌‌‌ هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاهتهران
4 .دکتر فرزان سجودی
استاد، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر
5 .دکترمحمدباقر قهرمانی
دانشیار، دانشکده‌‌‌‌‌‌ هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاهتهران
6 .دکتر بهروز محمودی‌‌‌‌‌‌ بختیاری
دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس‌‌‌‌‌‌ هنرهای‌‌‌‌‌‌ زیبا، دانشگاهتهران
7 .دکتر محمدجعفر یوسفیانکناری
دانشیار، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس
مدیر داخلی: دکتر مهدی نصیری
دبیر اجرایی : مرجان سمندری
ویراستار فارسی: مهسا بزرگی
ویراستار انگلیسی: آیسان نوروزی
مدیر هنری: شیما تجلی
اشتراک: علیرضا لطفعلی
سامانه دفتر پژوهش و انتشارات نمایش: org.namayesh.w

15,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند