جزئیات بیشتر

فصلنامه تئاتر شماره 87

فصلنامه علمی ـ پژوهشی تئاتر
شماره هشتاد و هفت / زمستان هزار و چهارصد
صاحب امتیاز : انجمن هنرهای نمایشی ایران
مدیرمسئول: دکتر قادر آشنا
سردبیر: دکتر سید مصطفی مختاباد
اعضای هیات تحریریه:
1 .دکتر فرهاد ناظرزاده‌‌‌‌‌‌ کرمانی
(استاد، دانشکده‌‌‌‌‌‌ هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
۲ .دکترسید مصطفی مختاباد
(استاد، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس)
۳ .دکتر محمود عزیزی
(استاد، دانشکده‌‌‌‌‌‌ هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
4 .دکتر فرزان سجودی
(استاد، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر)
5 .دکترمحمدباقر قهرمانی
(دانشیار، دانشکده‌‌‌‌‌‌ هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
6 .دکتر بهروز محمودی‌‌‌‌‌‌ بختیاری
(دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس‌‌‌‌‌‌ هنرهای‌‌‌‌‌‌ زیبا، دانشگاه تهران)
7 .دکتر محمدجعفر یوسفیان کناری
(دانشیار، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس)
مدیر داخلی: دکتر مهدی نصیری
دبیر اجرایی : مرجان سمندری
ویراستار فارسی: شیرین رضاییان
ویراستار انگلیسی: آیسان نوروزی
مدیر هنری: شیما تجلی
اشتراک: علیرضا لطفعلی

10,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند