جزئیات بیشتر

فصلنامه تئاتر شماره 85

فهرست
سخن سردبیر ……………………………………………………………………………………………………….. 9
ناخودآگاهی متن و ایدئولوژی در سه نمایشنامهی غروب در دیاری غریب، قصه ماه پنهان
و پهلوان اکبر میمیرد از بهرام بیضایی
مریم دادخواه تهرانی، بهروز محمودی بختیاری ………………………………………………………… 13
سیاست هویت: بررسی غیاب شهر تهران در درام پهلوی اول
بهزاد آقاجمالی، کامران سپهران ………………………………………………………………………………. 35
اسطورههای بالگردان در نمایشهای ایرانی با تاکیدی بر آثار بهرام بیضایی
مژگان خالقی ………………………………………………………………………………………………………. 57
بازخوانی زن اساطیری در سیمای دخت پیامبر به روایت شبیهنامهنویسان
محمدحسین ناصربخت ………………………………………………………………………………………… 71
لزوم آزادی در شخصیتهای پروتاگونیست )قهرمان( تراژدیهای یونان با نظر به
نمایشنامه آنتیگونه از دیدگاه هگل
حامد شیوایی، شهال اسالمی، شمسالملوک مصطفوی ……………………………………………….. 89
بررسی اهداف انجمن ایران جوان در راستای اصالحات فرهنگی و اجتماعی اواخر
قاجاریه و نقش آن در شکلگیری نمایشنامه جعفرخان از فرنگ آمده نوشته حسن مقدم
داود زاهدی ………………………………………………………………………………………………………. 113

 

10,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند