جزئیات بیشتر

فصلنامه تئاتر شماره 79

فهرست

سخن سردبیر ………………………………………………………………………. 9
آفرینش نمایش از فلسفه: خوانش کیرکگاردی از نمایشنامه ی «مراسم قطع دست در
اسپوکن » مارتین مک دونا
مهدی محمدی کیاکلااملشی، محمدرضا شریف زاده، سید مصطفی مختاباد ……………………. 13
جایگاه تكنولوژی «هولوگرافی » و «ویدیومپینگ » در هنرهای اجرایی در قرن بیست ویکم
آسیه انصاریان، مسعود دلخواه ………………………………………………. 39
نمودهای سبک زندگی در عناصر صحنه ای نمایشنامه ی «نگاهمان می کنند » با رویکرد
نشانه شناسی اجتماعی براساس آرای تئوون لیوون
آزاده شاهمیری، شادی کر مرودی …………………………………………………… 59
نقش «زشتی » در تراژدی های منتخب دوره ی آتیکا در یونان با تکیه بر آراء افلاطون و
ارسطو
عیسی نوری وایقان، شم سالملوک مصطفوی، اسماعیل شفیعی …………………………………… 77
مشاهده و تصاحب: بررسی دیالکتیک شرق و غرب در روند مدرن سازی گونه های نمایشی
ژاپن
محمّد اوحدی حائری ……………………………………………………… 95
مطالعه عناصر ساختاری و محتوایی آیین سینه زنی دواره ای به مثابه ی یک نمایش
جهانشیر یاراحمدی، مهدی نصیری ……………………………………………. 115
مشاغل و حرفه ای بودن در فرهنگ و هنر
لنارت جی. سونسن / سعید اسدی، سپهر اسدی …………………………….. 132

6,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند