جزئیات بیشتر

فصلنامه تئاتر شماره 77

فهرست
سخن سردبیر……………………………………………………………… 9
کنش های دراماتیک از منظر جیمز تامس در قصه ی حضرت موسی(ع)
محمدعلی خبری، مهدی جوزی ………………………………………. 13
دگردیسی مضحکه ی ایرانی در مواجهه با مدرنیسم
محمدحسین ناصربخت …………………………………………………. 35
تأثیر فضا و طراحی صحنه بر میزانسن در آثار رابرت ویلسون
مسعود دلخواه، پریسا آب تین …………………………………………… 61
اثرسنجی واقعیت مجازی بر عملکرد صحنه پردازی تئاتر با تکیه بر آثار آستین وانگ
محمدرضا شریف زاده، سارا نوری ………………………………………. 79
راهکارهای عملی طراحی نور برای اجرای تئاتر وحشت
محمد هاشمیان، نرگس یزدی ………………………………………… 105
نقش محتوا و کالبد در طراحی فضاهای نمایش آیینی با بهره گیری از مشارکت بهره برداران
(مطالعات موردی: اردبیل)
وحید وزیری، سارا عالم، علی رضایی شریف ……………………….. 133

 

 

6,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند