فصلنامه تئاتر شماره 72
فصلنامه تئاتر شماره 72
جزئیات بیشتر

فصلنامه تئاتر شماره 72

سخن سردبیر…………………………………………………………9
شخصیت پردازی واقعگرای »زن« در آثار اکبر رادی با رویکرد انگاره های اگزیستانسیالیسم
فمینیست سیمون دوبوار با عنوان زن در »موقعیت«
فریندخت زاهدی / تکتم نوبخت ……………………………………………………….13
تحلیل سطوح گفتمانی و جلوه های فراداستانی نمایشنامه ی »از پشت شیشه ها« اثر اکبر
رادی (با رویکردی روایت شناسانه)
محمدجعفر یوسفیان کناری / پریسا سردشتی …………………………………………………..33
ِ بررسی ماهیت مرگ و هستی کاراکترهای اصلی تراژدیهای چهارگانه ی شکسپیر
براساس آراء هایدگر
اسماعیل شفیعی / حسن خیری ……………………………………………………53
دراماتورژي شيزوفرنيك: تأملاتی در مورد متن و نامتن
علي اكبر عليزاد …………………………………………………………………77
»ایزد ماشینی«و مرگ تراژدی بررسی چرایی انحطاط تراژدی، همزمان با ظهورسوبژکتیویته
در فلسفه
سعید نیکورزم …………………………………………………………………….91
قابلیتهای نمایشی منظومه نصایح الاطفال برای تئاتر تعلیمی از دیدگاه روانشناختی
طاهره رضایی / علی آنیزاده ……………………………………………………….109
ماسک به مثابه عروسک در تئاتر یونان باستان براساس تعریف هنریک یورکفسکی از
خاستگاه و چیستی عروسک
زهره بهروزی نیا / شیوا مسعودی …………………………………………………131

5,000 تومان

نسخه

نسخه چاپی, نسخه دیجیتال

انتشار کننده

نمایش

نوبت چاپ

نوبت چاپ 1

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند