جزئیات بیشتر

فصلنامه تئاتر شماره 71

سخن سردبیر………………………………………………………………..9
ناتیه شاستره، دستورالعملهایی برای ظهور رسه در نمایش هندی
سمیه رمضان ماهی / حسن بلخاری قهی / محمدرضا ریخته گران…………………………….13
تحلیل کارکرد »دیگری غایب« در ساختار نمایشی گزیده ای از نمایشنامه های
تک شخصیتی ایرانی
سیدمصطفی مختاباد / حسین ملکی……………………………………..43
تحلیل جایگاه زنان در نمایشنامه های بهرام بیضایی
حسین فرخی……………………………………………………………63
مطالعه تطبیقی تعزیه شهادت امام حسین(ع) براساس سه نسخه متفاوت (الکساندر
خوجکو، محمدحسن رجائی زفره ای، حسن صالحی راد)
محمدحسین ناصربخت / فرهاد بردباری …………………………………………….91
تأثیر برتولت برشت بر آثار سعد اردش کارگردان مصری
مهدی حامدسقایان / علی خلیلی………………………………………………123
راهکارهایی برای طراحی و اجرای کارگاه سبز ساخت دکور تئاتر و سینما
پیام فروتن یکتا / راضیه اسعدزاده…………………………………………139
جایگاه تربیت در نمایشنامه های ویژهی کودکان و نوجوانان در دهه ی اخیر )سالهای
95ـ1385)
مهناز عبدبهزاد………………………………………………………..163

5,000 تومان

نسخه

نسخه چاپی, نسخه دیجیتال

انتشار کننده

نمایش

نوبت چاپ

نوبت چاپ 1

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند