جزئیات بیشتر

فصلنامه تئاتر شماره 65

• سخن سردبیر ………………………………………………………………………………………….7
• جستاری روانکاوانه بر شخصیت های زن نمایشنامه ملکه زیباییلی‌‌‌نین با تاکید بر شاخصه ی خشونت و بر
اساس نظریات ژاک لکان
مصطفی مختاباد، آرزو بابایی، محمدرضا شریف زاده………………11
ِ • بررسی جامعه شناختی”کنش مشترک” از منظر تعاملگرایی نمادین ِ هربرت بلومر در نمایشنامه تاریخی
فاطمه عبدوس، ناهید احمدیان…………………………..29
•تحول تاریخی‌‌‌نگاشت استعاری قلمروهای مفهومی شهر و تئاتر؛ از پولیس تا شهر مدرن
رفیق نصرتی، بهروز محمودی بختیاری، محمدباقرقهرمانی………………………………..51
•مقايسه جلوه‌‌‌های نمايشی هويت ايرانی در نمايشنامه¬های سه دهه اخير ايران(1360-1390)
سیمین مشکواتی، محمد جعفر یوسفیان کناری ………………………… 65
• تکه چین نویسی، کوشش های مدرن، رهیافت های پست مدرن. زمینه ها، عناصر، روشها، تأثیرات و چالش های
نمایشنامه نویسی تکه چینانه
بهرام جاللی‌‌‌پور ……………………………………89
• موسیقی دستگاهی، بستری مناسب برای شکل گیری تعزیه ایرانی
عبدالحسین مختاباد ……………………………………….113
• کارکرد “حضور غائب” و فضای خارج صحنه” در نمایشنامه چیزهای پیش پا افتاده نوشته سوزان گلسپل
نرگس یزدی……………………………………………131

5,000 تومان

نسخه

نسخه چاپی, نسخه دیجیتال

انتشار کننده

نمایش

نوبت چاپ

نوبت چاپ 1

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند